Tâl Gwyliau Cyfartalog – Ymatebion

Crynodeb

Derbyniwyd yr ymatebion canlynol:

Nifer yr Ymatebion
Ymatebion a oedd yn cytuno â’r cynnig 2
Ymatebion nad oedd yn cytuno â’r cynnig 1
Cyfanswm 3

Ymatebion

Er mwyn bod yn gwbl agored a chlir, mae’r ymatebion a dderbyniwyd wedi eu crynhoi/eu grwpio lle bo hynny’n bosibl.   Mae’n bosibl, felly,  bod yr ymateb a nodwyd yn y tabl isod wedi ei aralleirio.

Ymateb Ateb
Yn cytuno

Rwy’n cytuno â’r hawl arfaethedig newydd ac yn ei chefnogi.

Mae’r sylw yn cael ei werthfawrogi ac mae wedi ei nodi.
Ôl-daliad

A fydd y rhai sydd ar gytundeb dim oriau yn cael tâl wedi’i ôl-ddyddio?

Na, bydd y broses newydd hon yn cael ei rhoi ar waith ar y dyddiad gweithredu ac yn parhau felly tua’r dyfodol.

Penderfyniad

Gweithredu’r cynnig a bydd y newid yn dod i rym o 1 Ebrill 2021 ymlaen.