Adolygu Perfformiad

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cydnabod yr angen i wella ei wasanaethau a’i weithrediad mewnol yn barhaus. Un o’r elfennau pwysicaf yn hynny o beth yw gwneud y defnydd gorau o’r staff, eu sgiliau a’u potensial. Er mwyn sicrhau hynny, disgwylir i bob aelod o’r staff gymryd rhan mewn Adolygiad Perfformiad blynyddol. Dylai’r adolygiad perfformiad fod yn gyfle i chi drafod gyda’ch rheolwr chi ynghylch perfformiad eich swydd, eich dyfodol, a dylid anelu at ddealltwriaeth gliriach o’r canlynol:

  • Prif gwmpas a phwrpas eich swydd.
  • Cytundeb ynghylch eich amcanion a’ch tasgau.
  • Safonau neu dargedau ar gyfer mesur eich perfformiad.
  • Eich anghenion chi o ran hyfforddiant a’ch datblygiad at y dyfodol.

Cewch fwy o fanylion ynglŷn ag Adolygu Perfformiad yn y dogfennau canlynol:

  • Polisi Rheoli Perfformiad
  • Rheoli Perfformiad – Canllaw i Weithwyr

Cliciwch yma i gael mynediad iddynt.