Cwestiynau Cyffredin

Sicrhewch eich bod yn ymgyfarwyddo â’r wybodaeth a’r cyngor yma. Parhawn i’ch hysbysu o newidiadau pellach wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Contents

Iechyd a Diogelwch

Protocol ar gyfer cyflenwi masgiau amldro

Beth yw ein rôl a’n cyfrifoldebau?

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi sicrhau ei fod yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth y Llywodraeth a chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac wedi gwneud mwy na hynny. Mae’r cyngor yn ddiolchgar i’w gyflogeion am wneud eu gorau i gydymffurfio â gweithdrefnau rheoli ac atal yr haint, adrodd am absenoldeb salwch, cadw at weithdrefnau profi, tracio ac olrhain a gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol. Fodd bynnag, nid nawr yw’r amser i fynd yn hunanfodlon.  Mae angen i ni sicrhau ein bod yn parhau i wneud y ‘pethau iawn’ sy’n cynnwys parhau i warchod ein hunain, ein cydweithwyr ac aelodau o’r cyhoedd y gallwn ddod i gysylltiad â nhw.

Mae gennym ni, fel cyflogeion Llywodraeth Leol, gyfrifoldeb i arwain drwy esiampl a dangos ein hymrwymiad i ddiogelwch y cyhoedd a chyflogeion drwy gydymffurfio â’r rheolau a’r rheoliadau a bennwyd i warchod pawb, ac y mae disgwyl i ni fel awdurdod eu gorfodi.

Pwy ddylai wisgo masg, a phryd?

Rhaid i bob cyflogai sy’n gweithio mewn swyddfa a rennir, mewn swydd sy’n cwrdd â’r cyhoedd, wrth rannu trafnidiaeth neu mewn unrhyw amgylchedd gwaith arall lle y mae’n debygol o ddod i gysylltiad ag eraill, wisgo masg.

Darperir masgiau amldro addas i bob cyflogai sy’n gorfod gwisgo masg yn y gwaith, a rhaid iddo eu gwisgo.

Rhaid i staff gofal cymdeithasol a’r rhai sy’n gweithio’n agos gyda phlant ac oedolion bregus wisgo cyfarpar diogelu anadlol oherwydd y risg uchel o haint a gweithio’n agos gydag eraill.  Ystyrir hyn yn Gyfarpar Diogelu Personol Anadlol ac mae’n wahanol i’r gofynion gwisgo masg ar gyfer cyflogeion eraill y cyngor.

Beth yw masg?

Yng nghyd-destun yr achos o’r coronafeirws (COVID-19) mae masg yn rhywbeth sy’n gorchuddio’r trwyn a’r geg yn ddiogel.  Gall aelodau o’r cyhoedd ddefnyddio sgarff, bandana, dilledyn crefyddol neu ddeunydd o waith llaw ond rhaid iddynt ffitio’n dynn o amgylch ochr yr wyneb.

Fodd bynnag, bydd cyflogeion y Cyngor yn cael masgiau priodol sy’n cwrdd â’r safon ofynnol.

Mae’r Cyngor yn dilyn argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer masgiau sy’n cynnwys:

 • Isafswm o 3 haen
 • Cyfuniad penodol o ddeunyddiau gan gynnwys:
 • Haen fewnol o ddeunydd amsugnol
 • Haen ganol o ddeunydd ag iddo briodweddau hidlo
 • Haen allanol o ddeunydd ag iddo briodweddau ymlid dŵr
 • Wedi’i wneud o ddeunydd golchadwy y gellir ei olchi mewn dŵr cynnes, 60°C, â sebon neu lanedydd golchi; rhaid golchi masgiau yn rheolaidd a’u trin yn ofalus er mwyn osgoi heintio deunyddiau eraill.

Mae angen masg arna i. Sut alla i gael un?

Mae angen i chi gysylltu â’ch Rheolwr Gwasanaeth a gofyn am fasg.   Os mai hwn yw eich cais cyntaf, bydd angen i chi roi rheswm; mae’n bosibl y rhoddir dau i chi (un i’w wisgo ac un i’w olchi).   Mae cylch oes masg yn gyfyng ac yn ddibynnol ar y drefn olchi, sychu, y defnydd o gemegau, persawrau, colur a pha mor aml y byddwch yn ei roi a’i dynnu oddi amdanoch, ac ati.  Pan fydd eich masg yn dechrau treulio neu pan na fydd mor dynn am eich wyneb, bydd angen i chi gysylltu â’ch Rheolwr i ofyn am un eraill.

Bydd angen i Reolwyr enwi’r aelodau o’i dîm y mae angen masgiau amldro arnynt a chysylltu â StockRequest@ceredigion.gov.uk i gyflwyno archeb.

Sut ddylwn wisgo fy masg?

Dylai masg:

 • orchuddio eich trwyn a’ch ceg tra’n caniatáu i chi anadlu’n gyfforddus
 • ffitio’n gyfforddus ond yn ddiogel yn erbyn ochr yr wyneb
 • ffitio i’r pen gyda chysylltiadau neu ddolenni clust
 • fod wedi’i wneud o ddeunydd sy’n gyfforddus i chi ac sy’n anadladwy
 • allu cael ei olchi ar 60⁰C a’i sychu heb achosi difrod i’r masg

Wrth wisgo masg, dylech:

 • edrych ar gyflwr y masg cyn ei ddefnyddio gan sicrhau bod y strapiau elastig mewn cyflwr da ac nad oes tyllau na thraul i ddeunydd a gwnïad y masg
 • golchi eich dwylo’n drylwyr â dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn gwisgo masg
 • osgoi ei wisgo ar eich gwddf neu’ch talcen
 • osgoi cyffwrdd â’r rhan o’r masg sydd mewn cysylltiad â’ch ceg a’ch trwyn, gan y gellid ei halogi â’r feirws
 • newid eich masg os bydd yn mynd yn llaith neu os ydych wedi cyffwrdd ag ef
 • osgoi ei dynnu oddi ar eich wyneb a’i roi yn ôl dro ar ôl tro

Wrth dynnu eich masg, dylech:

 • olchi eich dwylo yn drylwyr â dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn tynnu’r masg
 • trin y strapiau, y clymau neu’r clipiau yn unig a chadw’r masg mewn bag neu gynhwysydd glân
 • peidio â’i roi i rywun arall ei ddefnyddio
 • ei olchi yn ôl cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar y tymheredd uchaf sy’n briodol i’r deunydd
 • golchi eich dwylo yn drylwyr â dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo ar ôl tynnu’r masg

Sut i waredu masg untro:

 • Dylai masgiau untro gael eu rhoi mewn dau fag, un bag y tu fewn i fag arall, a’i gyflwyno fel gwastraff na ellir ei ailgylchu
 • Rhowch ef mewn bag – rhowch y masg naill ai mewn bag neu mewn bin wedi’i leinio â bag
 • Clymwch ef – clymwch y bag
 • Rhowch ef mewn bag a’i glymu eto – rhowch y bag wedi’i glymu yn eich bag “du” nad yw ar gyfer ailgylchu a chlymwch y bag hwnnw cyn ei roi allan i’w gasglu
 • Os ydych yn mynd o le i le, defnyddiwch fin sbwriel

Offer Diogelwch Personol Gweithwyr Rheng Flaen

Sut ddylwn i wisgo a diosg menig a ffedogau tafladwy?

Mae menig a ffedogau tafladwy ar gael i bob aelod staff preswyl a chartref pan fônt yn darparu gofal personol. Astudiwch y delweddau isod ar sut i wisgo a diosg.

Rhaid defnyddio’r cyfarpar hyn mewn cydweithrediad ag ymarferion golchi dwylo llym.

Rwy’n weithiwr iechyd / gofal cymdeithasol, pa offer amddiffyn personol (PPE) sydd ei angen arnaf os wyf yn darparu gofal a chefnogaeth i oedolyn/unigolyn bregus?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn argymell yr ensemble PPE canlynol ar gyfer gweithwyr iechyd / gofal cymdeithasol:

 • Masg wyneb gwrth hylif
 • Ffedog
 • Menig
 • Amddiffynwyr llygad os oes perygl tasgu

Yr wyf wedi derbyn amddiffynfa i’m llygaid (sbectol ddiogelwch neu fiswrn), sut ddylwn i eu gadw’n lân er mwyn medru ei ailddefnyddio?

Yn gyffredinol gellir ailddefnyddio amddiffynfa i’r llygaid os na chewch eich cynghori’n wahanol, lle bydd hyn yn wir byddwch yn derbyn eich set eich hun.

Os ydych chi’n defnyddio dyfais fel miswrn neu sbectol ddiogelwch gyda breichiau dros y clustiau neu strap elastig o gwmpas y pen, wrth i chi adael yr ystafell lle buoch yn eu defnyddio dylech ddiosg eich menig ac yna diosg eich sbectol ddiogelwch / miswrn wrth afael yn strap y glust. Glanhewch ardaloedd y llygaid gyda chadach biocidal newydd.

Taflwch y cadach mewn bag wedi’i selio neu fin pedal, yn dibynnol ar os ydych mewn cartref preswyl neu yn y gymuned.

Yr wyf wedi derbyn masgiau gwyneb tafladwy, sut ddylwn i ddefnyddio, diosg, a chael gwared arnynt?

Darparir Masgiau Tafladwy Gwrth-Hylif (MTGH / FRFM) i staff gofal cymdeithasol a staff gofal iechyd a staff eraill a ddynodir yn risg uchel gan eu bod yn darparu gofal uniongyrchol neu gymorth ffisegol i bobl neu i blant sy’n dangos symptomau o dwymyn neu beswch parhaus a sydd dan amheuaeth o fod yn dioddef Coronafirws (COVID-19), neu sydd wedi cadarnhau fel dioddefwyr o’r afiechyd.

Dylid clymu’r masgiau wyneb uwchlaw’r clustiau ac wrth wegil y gwddf.

Gellir gwisgo’r rhain am hyd at 8 awr, ond dylid eu taflu i ffwrdd ar ôl pob defnydd rhwng pob defnyddiwr gwasanaeth pan fo’n rhaid eu gwisgo.

Diosgir y rhain drwy ddatglymu neu dorri’r clymau ar gefn y masg gan fod yn ofalus i beidio â chyffwrdd blaen y masg gyda dwylo glân, sych. Taflwch y masg ymaith mewn bag wedi’i selio neu mewn bin pedal, yn dibynnol ar os ydych chi mewn cartref preswyl neu allan yn y gymuned.

Pwy ddylai gael masgiau llawfeddygol gwrthsefyll hylif tafladwy ac amddiffyn llygaid?

Darperir yr offer hwn ar gyfer gweithwyr iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg y nodwyd eu bod yn risg uchel o ddarparu gofal uniongyrchol neu gefnogaeth ‘ymarferol’ i unigolion bregus.