Negeseuon Allweddol

> Aros gartref

Dim ond staff sgerbwd allweddol dynodedig ddylai fynychu gwaith. Os na chysylltir â chi i fynychu’r gwaith dylech aros gartref.

> Gweithio o gartref

Os nad oes angen i chi fynd i’r gwaith, dylech barhau i weithio gartref lle bynnag y bo modd. Os nad ydych yn gallu gweithio o gartref ac nad yw’n ofynnol i chi fod yn bresennol yn y gwaith yna dylech aros gartref ac aros am gyfarwyddyd pellach.

> Dilyn cyngor y Llywodraeth

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyngor ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU

Cwestiynau Cyffredin

Sicrhewch eich bod yn ymgyfarwyddo â’r wybodaeth a’r cyngor yma. Parhawn i’ch hysbysu o newidiadau pellach wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Contents

Iechyd a Diogelwch

Protocol ar gyfer cyflenwi masgiau amldro

Beth yw ein rôl a’n cyfrifoldebau?

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi sicrhau ei fod yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth y Llywodraeth a chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac wedi gwneud mwy na hynny. Mae’r cyngor yn ddiolchgar i’w gyflogeion am wneud eu gorau i gydymffurfio â gweithdrefnau rheoli ac atal yr haint, adrodd am absenoldeb salwch, cadw at weithdrefnau profi, tracio ac olrhain a gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol. Fodd bynnag, nid nawr yw’r amser i fynd yn hunanfodlon.  Mae angen i ni sicrhau ein bod yn parhau i wneud y ‘pethau iawn’ sy’n cynnwys parhau i warchod ein hunain, ein cydweithwyr ac aelodau o’r cyhoedd y gallwn ddod i gysylltiad â nhw.

Mae gennym ni, fel cyflogeion Llywodraeth Leol, gyfrifoldeb i arwain drwy esiampl a dangos ein hymrwymiad i ddiogelwch y cyhoedd a chyflogeion drwy gydymffurfio â’r rheolau a’r rheoliadau a bennwyd i warchod pawb, ac y mae disgwyl i ni fel awdurdod eu gorfodi.

Pwy ddylai wisgo masg, a phryd?

Rhaid i bob cyflogai sy’n gweithio mewn swyddfa a rennir, mewn swydd sy’n cwrdd â’r cyhoedd, wrth rannu trafnidiaeth neu mewn unrhyw amgylchedd gwaith arall lle y mae’n debygol o ddod i gysylltiad ag eraill, wisgo masg.

Darperir masgiau amldro addas i bob cyflogai sy’n gorfod gwisgo masg yn y gwaith, a rhaid iddo eu gwisgo.

Rhaid i staff gofal cymdeithasol a’r rhai sy’n gweithio’n agos gyda phlant ac oedolion bregus wisgo cyfarpar diogelu anadlol oherwydd y risg uchel o haint a gweithio’n agos gydag eraill.  Ystyrir hyn yn Gyfarpar Diogelu Personol Anadlol ac mae’n wahanol i’r gofynion gwisgo masg ar gyfer cyflogeion eraill y cyngor.

Beth yw masg?

Yng nghyd-destun yr achos o’r coronafeirws (COVID-19) mae masg yn rhywbeth sy’n gorchuddio’r trwyn a’r geg yn ddiogel.  Gall aelodau o’r cyhoedd ddefnyddio sgarff, bandana, dilledyn crefyddol neu ddeunydd o waith llaw ond rhaid iddynt ffitio’n dynn o amgylch ochr yr wyneb.

Fodd bynnag, bydd cyflogeion y Cyngor yn cael masgiau priodol sy’n cwrdd â’r safon ofynnol.

Mae’r Cyngor yn dilyn argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer masgiau sy’n cynnwys:

 • Isafswm o 3 haen
 • Cyfuniad penodol o ddeunyddiau gan gynnwys:
 • Haen fewnol o ddeunydd amsugnol
 • Haen ganol o ddeunydd ag iddo briodweddau hidlo
 • Haen allanol o ddeunydd ag iddo briodweddau ymlid dŵr
 • Wedi’i wneud o ddeunydd golchadwy y gellir ei olchi mewn dŵr cynnes, 60°C, â sebon neu lanedydd golchi; rhaid golchi masgiau yn rheolaidd a’u trin yn ofalus er mwyn osgoi heintio deunyddiau eraill.

Mae angen masg arna i. Sut alla i gael un?

Mae angen i chi gysylltu â’ch Rheolwr Gwasanaeth a gofyn am fasg.   Os mai hwn yw eich cais cyntaf, bydd angen i chi roi rheswm; mae’n bosibl y rhoddir dau i chi (un i’w wisgo ac un i’w olchi).   Mae cylch oes masg yn gyfyng ac yn ddibynnol ar y drefn olchi, sychu, y defnydd o gemegau, persawrau, colur a pha mor aml y byddwch yn ei roi a’i dynnu oddi amdanoch, ac ati.  Pan fydd eich masg yn dechrau treulio neu pan na fydd mor dynn am eich wyneb, bydd angen i chi gysylltu â’ch Rheolwr i ofyn am un eraill.

Bydd angen i Reolwyr enwi’r aelodau o’i dîm y mae angen masgiau amldro arnynt a chysylltu â StockRequest@ceredigion.gov.uk i gyflwyno archeb.

Sut ddylwn wisgo fy masg?

Dylai masg:

 • orchuddio eich trwyn a’ch ceg tra’n caniatáu i chi anadlu’n gyfforddus
 • ffitio’n gyfforddus ond yn ddiogel yn erbyn ochr yr wyneb
 • ffitio i’r pen gyda chysylltiadau neu ddolenni clust
 • fod wedi’i wneud o ddeunydd sy’n gyfforddus i chi ac sy’n anadladwy
 • allu cael ei olchi ar 60⁰C a’i sychu heb achosi difrod i’r masg

Wrth wisgo masg, dylech:

 • edrych ar gyflwr y masg cyn ei ddefnyddio gan sicrhau bod y strapiau elastig mewn cyflwr da ac nad oes tyllau na thraul i ddeunydd a gwnïad y masg
 • golchi eich dwylo’n drylwyr â dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn gwisgo masg
 • osgoi ei wisgo ar eich gwddf neu’ch talcen
 • osgoi cyffwrdd â’r rhan o’r masg sydd mewn cysylltiad â’ch ceg a’ch trwyn, gan y gellid ei halogi â’r feirws
 • newid eich masg os bydd yn mynd yn llaith neu os ydych wedi cyffwrdd ag ef
 • osgoi ei dynnu oddi ar eich wyneb a’i roi yn ôl dro ar ôl tro

Wrth dynnu eich masg, dylech:

 • olchi eich dwylo yn drylwyr â dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn tynnu’r masg
 • trin y strapiau, y clymau neu’r clipiau yn unig a chadw’r masg mewn bag neu gynhwysydd glân
 • peidio â’i roi i rywun arall ei ddefnyddio
 • ei olchi yn ôl cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar y tymheredd uchaf sy’n briodol i’r deunydd
 • golchi eich dwylo yn drylwyr â dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo ar ôl tynnu’r masg

Sut i waredu masg untro:

 • Dylai masgiau untro gael eu rhoi mewn dau fag, un bag y tu fewn i fag arall, a’i gyflwyno fel gwastraff na ellir ei ailgylchu
 • Rhowch ef mewn bag – rhowch y masg naill ai mewn bag neu mewn bin wedi’i leinio â bag
 • Clymwch ef – clymwch y bag
 • Rhowch ef mewn bag a’i glymu eto – rhowch y bag wedi’i glymu yn eich bag “du” nad yw ar gyfer ailgylchu a chlymwch y bag hwnnw cyn ei roi allan i’w gasglu
 • Os ydych yn mynd o le i le, defnyddiwch fin sbwriel

Offer Diogelwch Personol Gweithwyr Rheng Flaen

Sut ddylwn i wisgo a diosg menig a ffedogau tafladwy?

Mae menig a ffedogau tafladwy ar gael i bob aelod staff preswyl a chartref pan fônt yn darparu gofal personol. Astudiwch y delweddau isod ar sut i wisgo a diosg.

Rhaid defnyddio’r cyfarpar hyn mewn cydweithrediad ag ymarferion golchi dwylo llym.

Rwy’n weithiwr iechyd / gofal cymdeithasol, pa offer amddiffyn personol (PPE) sydd ei angen arnaf os wyf yn darparu gofal a chefnogaeth i oedolyn/unigolyn bregus?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn argymell yr ensemble PPE canlynol ar gyfer gweithwyr iechyd / gofal cymdeithasol:

 • Masg wyneb gwrth hylif
 • Ffedog
 • Menig
 • Amddiffynwyr llygad os oes perygl tasgu

Yr wyf wedi derbyn amddiffynfa i’m llygaid (sbectol ddiogelwch neu fiswrn), sut ddylwn i eu gadw’n lân er mwyn medru ei ailddefnyddio?

Yn gyffredinol gellir ailddefnyddio amddiffynfa i’r llygaid os na chewch eich cynghori’n wahanol, lle bydd hyn yn wir byddwch yn derbyn eich set eich hun.

Os ydych chi’n defnyddio dyfais fel miswrn neu sbectol ddiogelwch gyda breichiau dros y clustiau neu strap elastig o gwmpas y pen, wrth i chi adael yr ystafell lle buoch yn eu defnyddio dylech ddiosg eich menig ac yna diosg eich sbectol ddiogelwch / miswrn wrth afael yn strap y glust. Glanhewch ardaloedd y llygaid gyda chadach biocidal newydd.

Taflwch y cadach mewn bag wedi’i selio neu fin pedal, yn dibynnol ar os ydych mewn cartref preswyl neu yn y gymuned.

Yr wyf wedi derbyn masgiau gwyneb tafladwy, sut ddylwn i ddefnyddio, diosg, a chael gwared arnynt?

Darparir Masgiau Tafladwy Gwrth-Hylif (MTGH / FRFM) i staff gofal cymdeithasol a staff gofal iechyd a staff eraill a ddynodir yn risg uchel gan eu bod yn darparu gofal uniongyrchol neu gymorth ffisegol i bobl neu i blant sy’n dangos symptomau o dwymyn neu beswch parhaus a sydd dan amheuaeth o fod yn dioddef Coronafirws (COVID-19), neu sydd wedi cadarnhau fel dioddefwyr o’r afiechyd.

Dylid clymu’r masgiau wyneb uwchlaw’r clustiau ac wrth wegil y gwddf.

Gellir gwisgo’r rhain am hyd at 8 awr, ond dylid eu taflu i ffwrdd ar ôl pob defnydd rhwng pob defnyddiwr gwasanaeth pan fo’n rhaid eu gwisgo.

Diosgir y rhain drwy ddatglymu neu dorri’r clymau ar gefn y masg gan fod yn ofalus i beidio â chyffwrdd blaen y masg gyda dwylo glân, sych. Taflwch y masg ymaith mewn bag wedi’i selio neu mewn bin pedal, yn dibynnol ar os ydych chi mewn cartref preswyl neu allan yn y gymuned.

Pwy ddylai gael masgiau llawfeddygol gwrthsefyll hylif tafladwy ac amddiffyn llygaid?

Darperir yr offer hwn ar gyfer gweithwyr iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg y nodwyd eu bod yn risg uchel o ddarparu gofal uniongyrchol neu gefnogaeth ‘ymarferol’ i unigolion bregus.

Adeiladau

Sut mae cael mynediad i un o adeiladau’r Cyngor?

Dim ond unigolion a nodwyd o wasanaethau penodol sy’n cael gweithio o’r prif swyddfeydd ar hyn o bryd.

Os ydych chi’n bwriadu casglu cadair neu offer gweithfan ar ôl cwblhau’r hunanasesiad gartref, rhaid i chi gytuno â hyn gyda’ch rheolwr a threfnu amser a dyddiad i’w gasglu gyda rheoli cyfleusterau.

Rhaid i unrhyw unigolyn sydd angen cyrchu swyddfeydd Penmorfa, Canolfan Rheidol neu Morgan Street am unrhyw reswm arall ofyn am gymeradwyaeth gan eu CLO a threfnu amser / dyddiad derbyniol gyda rheolaeth cyfleusterau i gael mynediad iddo.

Os yw’n ofynnol i chi fynychu’r adeiladau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn mesurau pellhau cymdeithasol a gwell arferion hylendid.

Bydd lleoliadau gweithredol eraill fel Depo Penrhos, Depo Glanyrafon a CILC Felinfach yn aros ar agor.

Absenoldeb

Profi COVID-19

Beth fydd yn digwydd os byddaf i’n profi’n bositif?

Os ydych chi wedi profi’n bositif am Covid-19, gallwch ddychwelyd i’r gwaith ar ddiwrnod 11 yn dilyn dechrau’r salwch, os nad oes gennych dymheredd uchel am 48 awr a’ch bod yn teimlo’n well. Ni ddylech ddychwelyd i’r gwaith os oes gennych dymheredd uchel o hyd neu’ch bod yn teimlo’n sâl, a dylech barhau i hunan-ynysu.

Bydd Tîm Olrhain Cysylltiadau’r Awdurdod yn cysylltu â chi fel y gall y Cyngor gael gwybodaeth am unigolion sydd, neu a allai fod, wedi cael y coronafeirws fel y gallwn olrhain cysylltiadau eraill er mwyn atal lledaeniad yr haint. Gofynnir cwestiynau i chi ynglŷn â chi eich hun, ond hefyd gyda phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar.

Rhennir y wybodaeth hon gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Beth fydd yn digwydd os bydd aelod o’m haelwyd yn profi’n bositif am COVID-19?

Os oes aelod o’ch aelwyd wedi profi’n bositif am Covid-19 neu’ch bod wedi’ch dynodi’n gyswllt i achos o Covid-19 y tu allan i’ch aelwyd, bydd dal rhaid i chi hunan-ynysu tan ddiwrnod 15 hyd yn oed os cewch chi ganlyniadau negatif yn ystod y cyfnod hwnnw.

Bydd Tîm Olrhain Cysylltiadau’r Awdurdod yn cysylltu â’r aelod o’ch aelwyd fel y gall y Cyngor gael gwybodaeth am unigolion sydd, neu a allai fod, wedi cael y coronafeirws fel y gallwn olrhain cysylltiadau eraill er mwyn atal lledaeniad yr haint. Gofynnir cwestiynau iddynt ynglŷn â nhw eu hunain, ond hefyd gyda phwy y maent wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar.

Rhennir y wybodaeth hon gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Sut ydw i’n gwybod os oes angen prawf Covid-19 arnaf?

Cysylltwch â’ch Rheolwr Llinell a fydd yn cwblhau ffurflen pro forma ac yn ei hanfon ymlaen at Dîm Profi Bwrdd Iechyd Hywel Dda (drwy law CLOadmin@ceredigion.gov.uk).  RHAID i chi hunan-ynysu (aros gartref) am 10 diwrnod os oes gennych symptomau.  Os oes gan Aelod Aelwyd symptomau ond eich bod yn iach, dylech hunan-ynysu am 14 diwrnod.

Os ydych chi’n byw gydag eraill a chi yw’r cyntaf yn yr aelwyd i gael symptomau coronafeirws, yna mae’n rhaid i chi aros gartref am 10 diwrnod, ond mae’n rhaid i bob aelod arall yr aelwyd sy’n parhau yn iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn cychwyn o’r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl. I unrhyw un arall yn yr aelwyd sy’n dechrau dangos symptomau, mae angen iddynt aros gartref am 10 diwrnod o’r adeg yr ymddangosodd y symptomau, ni waeth pa ddiwrnod y maent arno yng nghyfnod gwreiddiol yr ynysu am 14 diwrnod.

Bydd y Tîm Profi yn eich ffonio ac yn eich brysbennu yn erbyn y meini prawf. Noder, bydd hwn o rif anhysbys.

I gael rhagor o wybodaeth am hunan-ynysu, ewch i:

https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl

Mae’n bosib y bydd Tîm Olrhain Cysylltiadau’r Awdurdod yn eich ffonio chi neu aelod eich aelwyd er mwyn i’r Awdurdod gynnig cyngor. Gofynnir cwestiynau i chi ynglŷn â chi eich hun, ond hefyd gyda phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar.  Gan gydnabod bod llawer o weithwyr bellach yn rhan o aelwydydd estynedig, ni all yr Awdurdod brosesu data personol yr unigolion sydd mewn aelwydydd estynedig at ddibenion olrhain cysylltiadau.  Os ydych yn amau y gallai aelod o’ch aelwyd estynedig fod wedi dod i gyswllt â Covid-19 (oherwydd cyswllt diweddar â’r sawl sy’n dangos symptomau) bydd Tîm Olrhain Cyswllt yr Awdurdod yn eich cynghori i gysylltu â’r unigolyn ar wahân i dynnu ei sylw at y mater a’i gyfeirio at wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gellir rhannu’r wybodaeth hon ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Pa mor hir mae’n ei gymryd i ganlyniad y prawf fod ar gael?

Fel rheol mae’n cymryd rhwng tri i bedwar diwrnod i ganlyniad prawf gael ei brosesu. Peidiwch â chysylltu ag unrhyw un ar gyfer eich canlyniadau o fewn y pedwar diwrnod cyntaf ar ôl profi, bydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cysylltu â chi unwaith y byddant wedi cael eich canlyniadau.

Sut fyddaf yn cael fy mhrofi?

Cymerir un swab o’r gwddf.  Ar ôl cael eich profi, RHAID i chi hunan-ynysu nes bod canlyniadau’r prawf yn hysbys.

Sut fyddaf yn gwybod canlyniad fy mhrawf?

Bydd aelod o Dîm Covid-19 Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn eich ffonio (daw hwn o rif anhysbys, felly disgwyliwch yr alwad hon), neu’n anfon neges destun neu e-bost gyda chanlyniad eich prawf.  Caiff Unigolion EU HANNOG YN GRYF i hysbysu eu Rheolwyr Llinell o ganlyniad y prawf a fydd wedi hynny yn rhannu’r canlyniad (yn ddienw) â Phrif Swyddogion yr Awdurdod ac yn ei gofnodi’n briodol ar system Ceri.

Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi clywed am ganlyniad fy mhrawf?

Cysylltwch â CLOadmin@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 572004 os na chysylltwyd â chi ar ôl pum niwrnod o’r diwrnod y cymerwyd eich swab.

Pryd allaf ddychwelyd i’r gwaith?

Gallwch ddychwelyd i’r gwaith:

 • Os ydych wedi cael canlyniad negatif i’r prawf Covid-19, nad oes gennych dymheredd uchel a’ch bod yn teimlo’n well am 48 awr, NEU
 • ar ddiwrnod 11 yn dilyn dechrau’r salwch, os nad oes gennych dymheredd uchel a’ch bod yn teimlo’n well am 48 awr, NEU
 • ar ddiwrnod 15 yn dilyn dechrau symptomau’r Aelod Aelwyd, os nad oes gennych dymheredd uchel a’ch bod yn teimlo’n well am 48 awr.

Os byddwch yn datblygu symptomau pellach ar unrhyw bwynt, rhowch wybod i’ch Rheolwr Llinell ar unwaith a bydd ef/hi yn trefnu atgyfeiriad arall am brawf.

Bydd eich Rheolwr Llinell wedi cysylltu â chi cyn i chi ddychwelyd i’r gwaith i sicrhau eich bod yn ddigon iach i wneud hynny.

Ble fyddaf yn cael fy mhrofi?

Byddwch yn cael eich bwcio i mewn a’ch cyfeirio at eich canolfan brofi agosaf.

A fydd angen profi gweddill fy aelwyd?

Dim ond os oes ganddynt symptomau y bydd angen profi aelodau o’ch aelwyd. Os oes gan aelodau o’ch aelwyd symptomau a’ch bod yn gorfod hunan-ynysu byddwn yn profi aelodau’ch aelwyd.

Beth fydd yn digwydd os bydd canlyniad y prawf COVID-19 yn negatif?

Os bydd canlyniad y prawf COVID-19 yn negatif, gallwch ddychwelyd i’r gwaith, OS nad oes gennych dymheredd uchel am 48 awr a’ch bod yn teimlo’n well. Noder nad yw canlyniad negatif yn golygu yn bendant nad oes gennych Covid-19; mae’n golygu ei bod yn fwy tebygol mai haint arall megis ffliw neu heintiau eraill sy’n achosi peswch ac annwyd sy’n gyfrifol am y symptomau. Mae’n bwysig hefyd nad ydych chi’n trosglwyddo’r heintiau hyn i bobl eraill a dylech barhau i hunanynysu hyd nes y byddwch yn well. Ni ddylech ddychwelyd i’r gwaith os oes gennych dymheredd uchel neu os ydych yn teimlo’n anhwylus. Peidiwch â dychwelyd i’r gwaith heb drafod gyda’ch Rheolwr Llinell.

Os byddwch chi ar unrhyw adeg yn datblygu symptomau pellach, rhowch wybod i’ch Rheolwr Llinell ar unwaith. Bydd eich Rheolwr Llinell wedyn yn medru trefnu atgyfeiriad arall fel y gallwch gael prawf.

At ba ddibenion y byddwch chi’n defnyddio fy nata personol?

Fel cyflogwr cyfrifol, mae gan Gyngor Sir Ceredigion ddyletswydd trosfwaol i ddiogelu iechyd a llesiant ei weithwyr.  Mae gennym ddyletswydd gofal tuag at bob un o weithwyr y Cyngor, yn ogystal â chyfrifoldeb dros unigolion a all ddod i gysylltiad â ni o ganlyniad i’n gwaith, gan gynnwys aelodau’r cyhoedd y gall ein gweithwyr fod wedi bod mewn cysylltiad â hwy.

Yn wyneb y pandemig Covid-19 presennol, mae’r llywodraeth wedi gosod gweithwyr llywodraeth leol o fewn y dosbarth ‘Gweithwyr Allweddol’, ac o’r herwydd mae llwybrau profi ar gael i unrhyw weithiwr sydd wedi cael diagnosis o’r haint Covid-19.

Pan geir diagnosis positif, byddwn yn rhoi cyngor iechyd cyhoeddus priodol i chi, yn ogystal ag ymgymryd â phroses sylfaenol o olrhain cysylltiadau er mwyn ceisio canfod a oes unigolion eraill wedi bod mewn cysylltiad â’r feirws, fel y gallwn gynnig y cyngor iechyd cyhoeddus priodol iddynt hwy.

Bydd yr wybodaeth a gasglwn amdanoch chi yn cael ei defnyddio at y diben(ion) canlynol:

 • Sicrhau eich bod chi, neu aelod o’ch aelwyd yn gymwys i gael prawf i wneud diagnosis o’r haint Covid-19
 • Galluogi’r Awdurdod i olrhain unigolion y gallech fod wedi bod mewn cysylltiad â hwy
 • Deall yn well pa mor gyffredin yw Covid-19 o fewn ein gweithlu

Y sail gyfreithlon dros brosesu eich gwybodaeth yw: (…)

 • Er mwyn cydymffurfio â rheidrwydd cyfreithiol
 • Er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth ymarfer awdurdod swyddogol

Y sail gyfreithlon dros brosesu data categori arbennig yw

 • GDPR Erthygl 9 2 (b) Cyflogaeth
 • Erthygl 9 2 (g) Rhesymau o ddiddordeb sylweddol i’r cyhoedd
 • Erthygl 9 2 (h) Iechyd
 • Erthygl 9 2 (i) Iechyd cyhoeddus

Yr amod perthnasol o ran diddordeb sylweddol i’r cyhoedd yw Deddf Diogelu Data 2018 Atodlen 1 paragraff 6; dibenion statudol a dibenion y llywodraeth (mae’r ddeddfwriaeth wedi ei nodi isod)

Y ddeddfwriaeth berthnasol yw:

 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) 2010
 • Rheoli Gwybodaeth am Gleifion Rheoliad 3

 

Beth os nad ydych yn darparu data personol?

Os na roddwch yr wybodaeth sydd ei hangen arnom pan ofynnwn amdani, gall hyn arwain at y canlyniadau canlynol:

 • Ein bod yn methu trefnu i chi neu aelod o’ch aelwyd gael prawf
 • Ein bod yn methu diwallu ein dyletswydd gofal tuag at ein gweithwyr ac aelodau sydd wedi dod i gysylltiad â ni fel Awdurdod yn ystod ein gwaith fel sefydliad.

 

Pa fath o wybodaeth ydym ni’n ei defnyddio?

Rydym yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn cyflwyno’r gwasanaeth hwn …..

Gallem gasglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn cyflwyno’r gwasanaeth hwn, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau:

 • Enw;
 • Rhif ffôn;
 • Manylion Cyflogaeth
 • Gwybodaeth feddygol (symptomau a chanlyniad y prawf)

 

A ydym yn defnyddio gwybodaeth a dderbyniwyd o ffynonellau eraill?

 Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthych ond rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth o’r ffynonellau canlynol:

 • System fonitro absenoldeb Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Sir Ceredigion/cronfa ddata Tarian Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cesglir y mathau canlynol o ddata personol:

 • Enw;
 • Rhif ffôn;
 • Manylion cyflogaeth
 • Gwybodaeth feddygol

Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Ni chaiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

 

Gyda phwy y gellir rhannu eich gwybodaeth (yn fewnol ac yn allanol)?

Gallwn rannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau:

Yn Fewnol:

Tîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion [at ddibenion olrhain cysylltiadau]

Yn Allanol:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda [gweinyddu’r profion]

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill pan fydd angen i ni, o bosibl, ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo’n ofynnol o ran y gyfraith i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth:
 • Pan fo’n ofynnol datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu o fudd hanfodol i’r unigolyn dan sylw

Cwarantin

Sut fydd y trefniadau cwarantin newydd yn effeithio ar deithiau tramor ac ar y trefniadau yr hoffwn eu gwneud o ran gwyliau blynyddol?

Cyflwynwyd rheolau newydd ddydd Llun 8 Mehefin sy’n ei gwneud yn ofynnol i unigolion sy’n dychwelyd i’r Deyrnas Unedig fynd i gwarantin neu hunanynysu am 14 diwrnod oni bai eu bod wedi dod yn ôl o ardal deithio gyffredin neu ardal sy’n rhan o goridor teithio.

Gwnewch yn siŵr bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am yr ardaloedd sy’n rhan o’r coridorau teithio gan eu bod yn cael eu hadolygu’n rheolaidd ac y gallai’r Llywodraeth eu newid ar fyr rybudd. Os ydych yn teithio dramor yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gwneud cais am wyliau blynyddol am y cyfnod y byddwch dramor a bydd angen i chi ddweud wrth eich Rheolwr Llinell i ba wlad y byddwch yn teithio iddi. Hefyd, bydd angen i chi ystyried y canlynol:

 • Os byddwch yn teithio yn ôl o wlad sydd y tu allan i un o’r ardaloedd teithio cyffredin neu’r ardaloedd sy’n rhan o goridorau teithio, bydd angen i chi wneud cais am wyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl am y cyfnod o 14 diwrnod y bydd gofyn i chi fynd i gwarantin / hunanynysu.
 • Os byddwch yn teithio i un o’r ardaloedd teithio cyffredin neu ardal sy’n rhan o goridor teithio a bod y cyngor yn newid ar fyr rybudd, bydd angen i chi gymryd gwyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl er mwyn mynd i gwarantin neu hunanynysu.

Wrth drefnu gwyliau neu deithio dramor, byddwch yn awr yn llwyr ymwybodol o’r trefniadau cwarantin wrth ddychwelyd i’r Deyrnas Unedig a’r holl bwyntiau a nodir uchod.

> Cliciwch yma i gyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru ar Teithio sydd wedi’i Eithrio

Salwch ac Absenoldeb Arall

Derbyniais lythyr yn nodi bod yn rhaid i mi gysgodi yn ystod cyfnod clo COVID-19. A fydd angen i mi ddychwelyd i’r gweithle yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar ynglŷn â dod â’r cyfnod cysgodi i ben ar 16 Awst 2020?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 16 Gorffennaf y byddai’n atal y cyfnod cysgodi ar 16 Awst os byddai’r cyfraddau heintio yn parhau i fod yn isel yn y cymunedau lleol. Hefyd, cyhoeddodd y byddai modd i weithwyr ddychwelyd i weithleoedd sy’n ddiogel rhag COVID-19 ar ôl y dyddiad hwnnw.

Gofynnir i chi lanw asesiad risg ar y cyd â’ch rheolwr llinell. Gan eich bod eisoes wedi derbyn llythyr cysgodi, byddwch yn cael sgôr awtomatig o 7 yn yr Asesiad Risg Dychwelyd i’r Gwaith sy’n golygu y bydd angen cynnal asesiad pellach i sicrhau bod modd i chi ddychwelyd i’r gweithle yn ddiogel neu barhau i weithio o gartref lle bo modd gwneud hyn. Gallai’r asesiadau hyn gynnwys asesiad “oedran Covid” a / neu atgyfeiriad at y Tîm Iechyd Galwedigaethol. Bydd y broses drylwyr hon yn pennu a allwch chi ddychwelyd i’r gweithle’n ddiogel. Bydd hefyd yn nodi a oes angen cyflwyno unrhyw fesurau eraill i sicrhau eich bod yn dychwelyd i’r gwaith mor ddiogel ag y bo modd. Gallai hyn gynnwys gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) neu newid yn eich dyletswyddau dros dro

Yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru, rwy’n cael fy ystyried yn unigolyn bregus. A fydd gofyn i mi ddychwelyd i’r gweithle o hyn ymlaen?

Gofynnir i chi lanw asesiad risg ar y cyd â’ch rheolwr llinell. Bydd hwn yn pennu a allwch chi ddychwelyd i’r gweithle a pha fesurau eraill y bydd angen i’ch rheolwr llinell eu cyflwyno cyn i chi ddychwelyd.

Yn y cyfamser, lle bynnag y bo modd, dylech barhau i weithio o gartref gan sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rwy’n byw ar aelwyd lle mae rhywun arall yn cysgodi neu’n cael ei ystyried yn fregus, a fydd gofyn i mi ddod i’r gweithle o hyn ymlaen?

Yn dilyn penderfyniad y Prif Swyddog Meddygol i ddod â’r cyfnod cysgodi i ben, bydd disgwyl i chi ddychwelyd i’r gweithle os ydyw ar agor.

Sylweddolwn eich bod o bosib yn bryderus am ddychwelyd i’ch gweithle arferol ac effaith bosib hynny ar y bobl yr ydych yn byw â nhw. Mae cyngor ynglŷn â sut i leihau’r risg ar yr aelwyd ar gael yma:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-warchod-ac-amddiffyn-pobl-ddiffinnir-ar-sail-feddygol-fel-rhai-eithriadol-o-agored-i-html

Beth fydd yn digwydd os af i’n sâl â Choronafirws?

Dylech barhau i ddilyn gweithdrefnau salwch arferol a rhoi gwybod i’ch rheolwr llinell ar unwaith os ydych chi’n profi symptomau neu’n cael diagnosis o’r Coronafeirws.

Bydd angen i chi hunanynysu am 10 diwrnod.

Bydd eich amser i ffwrdd o’r gwaith yn cael ei drin yn yr un modd ag unrhyw salwch arall a bydd rhaid i chi ddilyn gweithdrefnau salwch arferol

Os ydw i’n sâl sut fydd fy absenoldeb yn cael ei gofnodi?

Bydd absenoldebau oherwydd salwch yn parhau i gael eu cofnodi ar system Ceri gyda rheswm dros salwch naill ai ‘Cadarnhawyd COVID19’ neu ‘Symptomau COVID19’, yn dibynnu a ydych wedi cael eich profi ai peidio. Bydd hyn yn cael ei drin fel absenoldeb arferol oherwydd salwch a bydd taliadau arferol y cynllun absenoldeb oherwydd salwch ar waith.

Os ydw i’n sâl â Choronafirws fydd hyn yn cael ei nodi fel ysbardun o dan y polisi absenoldeb salwch?

Na, ni fydd hyn yn cael ei nodi fel ysbardun yn y polisi.

Os ydw i’n hunan-ynysu, yn gwarchod neu yn y categori risg uchel, sut fydd fy absenoldeb yn cael ei gofnodi?

Dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi, neu rywun yn eich aelwyd, yn cael eich cynghori i hunan-ynysu, eich bod chi’n gwarchod neu os ydych chi yn y categori risg uchel. Bydd eich rheolwr yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm perthnasol dros absenoldeb. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Beth fydd yn digwydd os na allaf weithio o gartref?

Os na allwch weithio gartref ac nad ydych yn mynychu’r gweithle yna bydd eich rheolwr llinell yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm ‘Methu â gweithio gartref’. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Fel rhan o Gynllunio Didoriant Busnes yr Awdurdod gallem ofyn ichi weithio o leoliad gwahanol neu ymgymryd ag adleoliad dros dro i wasanaeth rheng flaen hanfodol.

Gwyliau Blynyddol

Beth fydd yn digwydd os fydd arnaf i angen amser i ffwrdd o’r gwaith ar gyfer gofal plant neu ddyletswyddau gofal?

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd angen i rai ohonoch fod yn hyblyg o ran sut rydych chi’n gweithio oherwydd gofal plant a chyfrifoldebau gofalu eraill. Dylech drafod cyfrifoldebau gofal plant a gofalu gyda’ch rheolwr llinell a byddant yn gweithio gyda chi i benderfynu ar y ffordd orau y gallwch chi gwrdd â’ch oriau cytundebol.

Os oes angen absenoldeb ychwanegol arnoch ar gyfer gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu, trafodwch hyn gyda’ch rheolwr llinell.

Sawl diwrnod alla i gario drosodd?

Os nad oes modd ichi ddefnyddio’r holl wyliau y mae gennych hawl iddynt, a hynny cyn diwedd mis Awst 2020, cytunwyd i gynyddu, dros dro, faint o wyliau y gallwch ei gario drosodd i’r flwyddyn wyliau nesaf.

Cynyddir hyn o’r 37 awr arferol (5 diwrnod llawn-amser) i 74 awr (10 diwrnod llawn-amser). Bydd hyn ar sail pro rata yn achos staff rhan-amser ac ni fydd rhaid gwneud cais ffurfiol am gario drosodd hyd at yr uchafswm hwn.

Fflecsi

Sut ddylwn i gofnodi fy oriau hyblyg os ydw i’n gweithio o gartref?

Dylech barhau i gofnodi’ch oriau ar eich taflen oriau hyblyg drwy gydol y cyfnod hwn, ond bydd ystod arferol y cynllun oriau hyblyg, sef rhwng 7.30am a 7.00pm, yn cael ei ohirio. Golyga hyn y gallwch gofnodi unrhyw oriau o waith.

Bydd y trefniadau cynllun oriau hyblyg canlynol yn weithredol o ddydd Llun, 7 Medi 2020:

 • Gellir gweithio oriau hyblyg rhwng lled band newydd o 6:00yb a 9:00yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Rhaid cwblhau o leiaf 4 awr graidd o waith, rhwng 9yb a 4yp, ar bob diwrnod gwaith.
 • Gellir gweithio’r 4 awr graidd o waith o fewn unrhyw gyfuniad ond rhaid iddynt fod gyda chytundeb eich rheolwr llinell.
 • Rhaid peidio â gweithio mwy na 6 awr heb lai nai hanner awr o seibiant.

Y gobaith yw y bydd cyflwyno oriau gwaith craidd diwygiedig yn ogystal â’r lled band estynedig nid yn unig yn cynorthwyo ein timau a’n gwasanaethau i gyd-weithio er budd ein defnyddwyr gwasanaeth ond hefyd yn helpu staff i gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Mae’r trefniadau hyn ar waith hyd nes y rhoddir rhybudd pellach a chânt eu hadolygu’n gyson.

Tâl

Os ydw i’n sâl a fyddaf yn cael fy nhalu?

Dylech barhau i ddilyn gweithdrefnau salwch arferol a rhoi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi’n profi symptomau neu’n cael diagnosis o’r Coronafeirws. Bydd absenoldebau oherwydd salwch yn parhau i gael eu cofnodi ar system Ceri gyda rheswm dros salwch naill ai ‘Cadarnhawyd COVID19’ neu ‘Symptomau COVID19’, yn dibynnu a ydych wedi cael eich profi ai peidio. Bydd hyn yn cael ei drin fel absenoldeb arferol oherwydd salwch a bydd taliadau arferol y cynllun absenoldeb oherwydd salwch ar waith.

Os ydw i’n hunan-ynysu, yn gwarchod neu yn y categori risg uchel, sut y byddaf yn cael fy nhalu?

Dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi, neu rywun yn eich aelwyd, yn cael eich cynghori i hunan-ynysu, eich bod chi’n gwarchod neu os ydych chi yn y categori risg uchel. Bydd eich rheolwr yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm perthnasol dros absenoldeb. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Beth fydd yn digwydd os na allaf weithio o gartref?

Os na allwch weithio gartref ac nad ydych yn mynychu’r gweithle yna bydd eich rheolwr llinell yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm ‘Methu â gweithio gartref’. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Fel rhan o Gynllunio Didoriant Busnes yr Awdurdod gallem ofyn ichi weithio o leoliad gwahanol neu ymgymryd ag adleoliad dros dro i wasanaeth rheng flaen hanfodol.

Adleoli

Sut alla i hawlio costau teithio adleoli?

Os ydych chi wedi cael eich hadleoli dros dro i leoliad sy’n galw arnoch i deithio ymhellach na’ch taith arferol o’ch cartref i’r gwaith yna mae’n bosib fod gennych hawl i gostau teithio adleoli. Os ydy’r gwahaniaeth rhwng eich pellter cymudo newydd â’r un arferol yn fwy na 6 milltir ar un ffordd yna gallwch hawlio costau teithio ar gyfer pob milltir yn fwy na’r 6 milltir hyn. Er enghraifft, os ydy’ch taith arferol i’r gwaith yn 10 milltir un ffordd, a’ch taith i’ch lleoliad gwaith dros dro newydd yn 25 milltir un ffordd, yna gallwch hawlio costau teithio ar 9 milltir o’ch taith i’r gwaith a 9 milltir o’ch taith adref (25 milltir tynnu 10 milltir yw 15 milltir, tynnu’r 6 milltir cyntaf yw 9 milltir). Rhaid hawlio pob cost adleoli drwy Ceri Hunan Wasanaeth drwy ddefnyddio’r opsiwn Hawlio Costau Adleoli. Dylai’ch cais fod ynghlwm i’ch swydd arferol gyda ‘COVID-19’ wedi’i nodi ar bwys manylion y daith.

Contractau

Rwyf ar gyfnod prawf ar hyn o bryd. Sut fydd y cyfyngiadau symud yn sgil COVID-19 yn effeithio ar hyn?

Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, gan gynnwys y dyddiad y dechreuoch chi eich swydd newydd a pha waith rydych chi wedi bod yn ei wneud yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau i’ch cyfnod prawf, bydd eich rheolwr llinell yn trafod hyn gyda chi.

Efallai bydd yn rhaid ymestyn eich cyfnod prawf am gyfnod o dri neu chwe mis, oherwydd newidiadau yn eich arferion gwaith (neu arferion gwaith eich rheolwr llinell).