Negeseuon Allweddol

> Aros gartref

Dim ond staff sgerbwd allweddol dynodedig ddylai fynychu gwaith. Os na chysylltir â chi i fynychu’r gwaith dylech aros gartref.

> Gweithio o gartref

Os nad oes angen i chi fynd i’r gwaith, dylech barhau i weithio gartref lle bynnag y bo modd. Os nad ydych yn gallu gweithio o gartref ac nad yw’n ofynnol i chi fod yn bresennol yn y gwaith yna dylech aros gartref ac aros am gyfarwyddyd pellach.

> Dilyn cyngor y Llywodraeth

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyngor ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU

Cwestiynau Cyffredin

Sicrhewch eich bod yn ymgyfarwyddo â’r wybodaeth a’r cyngor yma. Parhawn i’ch hysbysu o newidiadau pellach wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Contents

Absenoldeb

Profi COVID-19

Beth fydd yn digwydd os bydd aelod o’m haelwyd yn profi’n bositif am COVID-19?

Os bydd aelod o’ch aelwyd wedi profi’n bositif am Covid-19 neu eich bod wedi cael eich adnabod fel unigolyn sydd wedi bod mewn cyswllt â rhywun sydd wedi cael prawf positif y tu allan i’ch aelwyd, bydd dal gofyn i chi hunanynysu tan ddiwrnod 15 hyd yn oed os ydych yn derbyn canlyniadau negatif yn ystod y cyfnod hwnnw.

Os nad oes neb wedi cysylltu â’r aelod o’ch aelwyd yn flaenorol, mae’n bosib y bydd Tîm Olrhain Cysylltiadau’r Awdurdod yn cysylltu â nhw. Bydd y Tîm yn ffonio fel y gall y Cyngor gael gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion sydd, neu a allai fod, wedi cael y coronafeirws fel y gallwn olrhain cysylltiadau eraill er mwyn atal lledaeniad y clefyd. Gofynnir rhai cwestiynau iddo/iddi ynglŷn â’i hunan ond hefyd ynglŷn â phwy y mae wedi bod mewn cysylltiad â nhw dros y pythefnos diwethaf.

Gellir rhannu’r wybodaeth hon ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

At ba ddibenion y byddwch chi’n defnyddio fy nata personol?

Fel cyflogwr cyfrifol, mae gan Gyngor Sir Ceredigion ddyletswydd trosfwaol i ddiogelu iechyd a llesiant ei weithwyr.  Mae gennym ddyletswydd gofal tuag at bob un o weithwyr y Cyngor, yn ogystal â chyfrifoldeb dros unigolion a all ddod i gysylltiad â ni o ganlyniad i’n gwaith, gan gynnwys aelodau’r cyhoedd y gall ein gweithwyr fod wedi bod mewn cysylltiad â hwy.

Yn wyneb y pandemig Covid-19 presennol, mae’r llywodraeth wedi gosod gweithwyr llywodraeth leol o fewn y dosbarth ‘Gweithwyr Allweddol’, ac o’r herwydd mae llwybrau profi ar gael i unrhyw weithiwr sydd wedi cael diagnosis o’r haint Covid-19.

Pan geir diagnosis positif, byddwn yn rhoi cyngor iechyd cyhoeddus priodol i chi, yn ogystal ag ymgymryd â phroses sylfaenol o olrhain cysylltiadau er mwyn ceisio canfod a oes unigolion eraill wedi bod mewn cysylltiad â’r feirws, fel y gallwn gynnig y cyngor iechyd cyhoeddus priodol iddynt hwy.

Bydd yr wybodaeth a gasglwn amdanoch chi yn cael ei defnyddio at y diben(ion) canlynol:

 • Sicrhau eich bod chi, neu aelod o’ch aelwyd yn gymwys i gael prawf i wneud diagnosis o’r haint Covid-19
 • Galluogi’r Awdurdod i olrhain unigolion y gallech fod wedi bod mewn cysylltiad â hwy
 • Deall yn well pa mor gyffredin yw Covid-19 o fewn ein gweithlu

Y sail gyfreithlon dros brosesu eich gwybodaeth yw: (…)

 • Er mwyn cydymffurfio â rheidrwydd cyfreithiol
 • Er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth ymarfer awdurdod swyddogol

Y sail gyfreithlon dros brosesu data categori arbennig yw

 • GDPR Erthygl 9 2 (b) Cyflogaeth
 • Erthygl 9 2 (g) Rhesymau o ddiddordeb sylweddol i’r cyhoedd
 • Erthygl 9 2 (h) Iechyd
 • Erthygl 9 2 (i) Iechyd cyhoeddus

Yr amod perthnasol o ran diddordeb sylweddol i’r cyhoedd yw Deddf Diogelu Data 2018 Atodlen 1 paragraff 6; dibenion statudol a dibenion y llywodraeth (mae’r ddeddfwriaeth wedi ei nodi isod)

Y ddeddfwriaeth berthnasol yw:

 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) 2010
 • Rheoli Gwybodaeth am Gleifion Rheoliad 3

 

Beth os nad ydych yn darparu data personol?

Os na roddwch yr wybodaeth sydd ei hangen arnom pan ofynnwn amdani, gall hyn arwain at y canlyniadau canlynol:

 • Ein bod yn methu trefnu i chi neu aelod o’ch aelwyd gael prawf
 • Ein bod yn methu diwallu ein dyletswydd gofal tuag at ein gweithwyr ac aelodau sydd wedi dod i gysylltiad â ni fel Awdurdod yn ystod ein gwaith fel sefydliad.

 

Pa fath o wybodaeth ydym ni’n ei defnyddio?

Rydym yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn cyflwyno’r gwasanaeth hwn …..

Gallem gasglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch er mwyn cyflwyno’r gwasanaeth hwn, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau:

 • Enw;
 • Rhif ffôn;
 • Manylion Cyflogaeth
 • Gwybodaeth feddygol (symptomau a chanlyniad y prawf)

 

A ydym yn defnyddio gwybodaeth a dderbyniwyd o ffynonellau eraill?

 Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthych ond rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth o’r ffynonellau canlynol:

 • System fonitro absenoldeb Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Sir Ceredigion/cronfa ddata Tarian Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cesglir y mathau canlynol o ddata personol:

 • Enw;
 • Rhif ffôn;
 • Manylion cyflogaeth
 • Gwybodaeth feddygol

Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Ni chaiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

 

Gyda phwy y gellir rhannu eich gwybodaeth (yn fewnol ac yn allanol)?

Gallwn rannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau:

Yn Fewnol:

Tîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion [at ddibenion olrhain cysylltiadau]

Yn Allanol:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda [gweinyddu’r profion]

Mae rhai sefyllfaoedd penodol eraill pan fydd angen i ni, o bosibl, ddatgelu gwybodaeth amdanoch, er enghraifft:

 • Pan fo’n ofynnol o ran y gyfraith i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth:
 • Pan fo’n ofynnol datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd
 • Pan fo datgelu o fudd hanfodol i’r unigolyn dan sylw

Sut ydw i’n gwybod os oes angen prawf Covid-19 arnaf?

Cysylltwch â’ch Rheolwr Llinell a fydd yn cwblhau ffurflen pro forma ac yn ei hanfon ymlaen at Dîm Profi Bwrdd Iechyd Hywel Dda (drwy law CLOadmin@ceredigion.gov.uk).  RHAID i chi hunanynysu (aros gartref) am 10 diwrnod os oes gennych symptomau.  Os oes gan Aelod o’ch Aelwyd symptomau ond eich bod yn iach, dylech hunanynysu am 14 diwrnod.

Os ydych chi’n byw gydag eraill a chi yw’r cyntaf yn yr aelwyd i gael symptomau coronafeirws, yna mae’n rhaid i chi aros gartref am 10 diwrnod, ond mae’n rhaid i bob aelod arall ar yr aelwyd sy’n parhau yn iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn cychwyn o’r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl. I unrhyw un arall ar yr aelwyd sy’n dechrau dangos symptomau, mae angen iddynt aros gartref am 10 diwrnod o’r adeg yr ymddangosodd y symptomau, ni waeth pa ddiwrnod y maent arno yng nghyfnod gwreiddiol yr ynysu am 14 diwrnod.

Bydd y Tîm Profi yn eich ffonio ac yn eich brysbennu yn erbyn y meini prawf. Noder, bydd hwn o rif anhysbys.

I gael rhagor o wybodaeth am hunanynysu, ewch i:

https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl

Mae’n bosib hefyd y bydd Tîm Olrhain Cysylltiadau’r Awdurdod yn cysylltu â chi neu aelod o’ch aelwyd. Bydd y Tîm yn eich ffonio fel y gall y Cyngor gael gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion sydd, neu a allai fod, wedi cael y coronafeirws fel y gallwn olrhain cysylltiadau eraill er mwyn atal lledaeniad y clefyd. Gofynnir rhai cwestiynau i chi yn ymwneud â chi’ch hun, ond hefyd ynglŷn â phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw dros y pythefnos diwethaf.

Gellir rhannu’r wybodaeth hon ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Pa mor hir mae’n ei gymryd i ganlyniad y prawf fod ar gael?

Fel rheol mae’n cymryd rhwng tri i bedwar diwrnod i ganlyniad prawf gael ei brosesu. Peidiwch â chysylltu ag unrhyw un ar gyfer eich canlyniadau o fewn y pedwar diwrnod cyntaf ar ôl profi, bydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cysylltu â chi unwaith y byddant wedi cael eich canlyniadau.

Sut fyddaf yn cael fy mhrofi?

Cymerir un swab o’r gwddf.  Ar ôl cael eich profi, RHAID i chi hunan-ynysu nes bod canlyniadau’r prawf yn hysbys.

Sut fyddaf yn gwybod canlyniad fy mhrawf?

Bydd aelod o Dîm Covid-19 Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn eich ffonio (daw hwn o rif anhysbys, felly disgwyliwch yr alwad hon), neu’n anfon neges testun neu ebost gyda chanlyniad eich prawf.  RHAID i unigolion hysbysu eu Rheolwyr Llinell o ganlyniad y prawf a fydd wedi hynny yn rhannu’r canlyniad (yn ddienw) â Phrif Swyddogion yr Awdurdod ac yn ei gofnodi’n briodol ar system Ceri.

Beth fydd yn digwydd os byddaf i’n profi’n bositif?

Os bydd canlyniad eich prawf COVID-19 yn bositif, gallwch ddychwelyd i weithio ar ddiwrnod 11 yn dilyn dechrau’r salwch os nad oes gennych dymheredd uchel am 48 awr a’ch bod yn teimlo’n well. Ni ddylech ddychwelyd i’r gwaith os oes gennych dymheredd uchel o hyd neu os ydych yn teimlo’n anhwylus a dylech barhau i hunanynysu.

Os nad ydych wedi cael cysylltiad eisoes, bydd Tîm Olrhain Cysylltiadau’r Awdurdod yn cysylltu â chi. Bydd y Tîm yn eich ffonio fel y gall y Cyngor gael gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion sydd, neu a allai fod, wedi cael y coronafeirws fel y gallwn olrhain cysylltiadau eraill er mwyn atal lledaeniad y clefyd. Gofynnir rhai cwestiynau i chi yn ymwneud â chi’ch hun, ond hefyd ynglŷn â phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw dros y pythefnos diwethaf.

Gellir rhannu’r wybodaeth hon ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi clywed am ganlyniad fy mhrawf?

Cysylltwch â CLOadmin@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 572004 os na chysylltwyd â chi ar ôl pum niwrnod o’r diwrnod y cymerwyd eich swab.

Pryd allaf ddychwelyd i’r gwaith?

Gallwch ddychwelyd i’r gwaith:

 • ar ddiwrnod 11 yn dilyn dechrau’r salwch os nad oes gennych dymheredd uchel a’ch bod yn teimlo’n well am 48 awr; neu
 • os ydych chi wedi cael canlyniad negatif i’r prawf ac nad oes gennych dymheredd uchel a’ch bod yn teimlo’n well am 48 awr; neu
 • ar ddiwrnod 15 yn dilyn dechrau symptomau Aelod o’ch Aelwyd, os nad oes ganddynt dymheredd uchel a’u bod nhw’n teimlo’n well am 48 awr.

Os byddwch chi ar unrhyw adeg yn datblygu symptomau pellach, rhowch wybod i’ch Rheolwr Llinell ar unwaith. Bydd eich Rheolwr Llinell wedyn yn medru trefnu atgyfeiriad arall fel y gallwch gael prawf.

Bydd eich Rheolwr Llinell wedi cysylltu â chi cyn i chi ddychwelyd i’r gwaith i sicrhau eich bod yn ddigon iach i wneud hynny.

Ble fyddaf yn cael fy mhrofi?

Byddwch yn cael eich bwcio i mewn a’ch cyfeirio at eich canolfan brofi agosaf.

A fydd angen profi gweddill fy aelwyd?

Dim ond os oes ganddynt symptomau y bydd angen profi aelodau o’ch aelwyd. Os oes gan aelodau o’ch aelwyd symptomau a’ch bod yn gorfod hunan-ynysu byddwn yn profi aelodau’ch aelwyd.

Beth fydd yn digwydd os bydd canlyniad y prawf COVID-19 yn negatif?

Os bydd canlyniad y prawf COVID-19 yn negatif, gallwch ddychwelyd i’r gwaith, OS nad oes gennych dymheredd uchel am 48 awr a’ch bod yn teimlo’n well. Noder nad yw canlyniad negatif yn golygu yn bendant nad oes gennych Covid-19; mae’n golygu ei bod yn fwy tebygol mai haint arall megis ffliw neu heintiau eraill sy’n achosi peswch ac annwyd sy’n gyfrifol am y symptomau. Mae’n bwysig hefyd nad ydych chi’n trosglwyddo’r heintiau hyn i bobl eraill a dylech barhau i hunanynysu hyd nes y byddwch yn well. Ni ddylech ddychwelyd i’r gwaith os oes gennych dymheredd uchel neu os ydych yn teimlo’n anhwylus. Peidiwch â dychwelyd i’r gwaith heb drafod gyda’ch Rheolwr Llinell.

Os byddwch chi ar unrhyw adeg yn datblygu symptomau pellach, rhowch wybod i’ch Rheolwr Llinell ar unwaith. Bydd eich Rheolwr Llinell wedyn yn medru trefnu atgyfeiriad arall fel y gallwch gael prawf.

Cwarantin

Sut fydd y trefniadau cwarantin newydd yn effeithio ar deithiau tramor ac ar y trefniadau yr hoffwn eu gwneud o ran gwyliau blynyddol?

Cyflwynwyd rheolau newydd ddydd Llun 8 Mehefin sy’n ei gwneud yn ofynnol i unigolion sy’n dychwelyd i’r Deyrnas Unedig fynd i gwarantin neu hunanynysu am 14 diwrnod oni bai eu bod wedi dod yn ôl o ardal deithio gyffredin neu ardal sy’n rhan o goridor teithio.

Gwnewch yn siŵr bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am yr ardaloedd sy’n rhan o’r coridorau teithio gan eu bod yn cael eu hadolygu’n rheolaidd ac y gallai’r Llywodraeth eu newid ar fyr rybudd. Os ydych yn teithio dramor yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gwneud cais am wyliau blynyddol am y cyfnod y byddwch dramor a bydd angen i chi ddweud wrth eich Rheolwr Llinell i ba wlad y byddwch yn teithio iddi. Hefyd, bydd angen i chi ystyried y canlynol:

 • Os byddwch yn teithio yn ôl o wlad sydd y tu allan i un o’r ardaloedd teithio cyffredin neu’r ardaloedd sy’n rhan o goridorau teithio, bydd angen i chi wneud cais am wyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl am y cyfnod o 14 diwrnod y bydd gofyn i chi fynd i gwarantin / hunanynysu.
 • Os byddwch yn teithio i un o’r ardaloedd teithio cyffredin neu ardal sy’n rhan o goridor teithio a bod y cyngor yn newid ar fyr rybudd, bydd angen i chi gymryd gwyliau blynyddol neu absenoldeb di-dâl er mwyn mynd i gwarantin neu hunanynysu.
 • Os teithioch chi i Sbaen cyn y cyhoeddiad ynglŷn â dod â’r coridor teithio â’r Deyrnas Unedig i ben ac mai’r bwriad oedd dychwelyd ar 26 Gorffennaf 2020 neu’n ddiweddarach, rhowch wybod i’ch Rheolwr Llinell. Bydd eich Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn ystyried eich achos yn unigol.

Wrth drefnu gwyliau neu deithio dramor, byddwch yn awr yn llwyr ymwybodol o’r trefniadau cwarantin wrth ddychwelyd i’r Deyrnas Unedig a’r holl bwyntiau a nodir uchod.

Salwch ac Absenoldeb Arall

Beth fydd yn digwydd os af i’n sâl â Choronafirws?

Os ddatblygwch chi symptomau ar unrhyw adeg dylech hunan-ynysu, dilyn Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chadw’ch rheolwr llinell yn hysbys o’ch cyflwr.

Bydd eich amser i ffwrdd o’r gwaith yn cael ei drin yn yr un modd ag unrhyw salwch arall a bydd rhaid i chi ddilyn gweithdrefnau salwch arferol .

Os ydw i’n sâl sut fydd fy absenoldeb yn cael ei gofnodi?

Dylech barhau i ddilyn gweithdrefnau salwch arferol a rhoi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi’n profi symptomau neu’n cael diagnosis o’r Coronafeirws. Bydd absenoldebau oherwydd salwch yn parhau i gael eu cofnodi ar system Ceri gyda rheswm dros salwch naill ai ‘Cadarnhawyd COVID19’ neu ‘Symptomau COVID19’, yn dibynnu a ydych wedi cael eich profi ai peidio. Bydd hyn yn cael ei drin fel absenoldeb arferol oherwydd salwch a bydd taliadau arferol y cynllun absenoldeb oherwydd salwch ar waith.

Os ydw i’n sâl â Choronafirws fydd hyn yn cael ei nodi fel ysbardun o dan y polisi absenoldeb salwch?

Na, ni fydd hyn yn cael ei nodi fel ysbardun yn y polisi.

Os ydw i’n hunan-ynysu, yn gwarchod neu yn y categori risg uchel, sut fydd fy absenoldeb yn cael ei gofnodi?

Dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi, neu rywun yn eich aelwyd, yn cael eich cynghori i hunan-ynysu, eich bod chi’n gwarchod neu os ydych chi yn y categori risg uchel. Bydd eich rheolwr yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm perthnasol dros absenoldeb. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Beth fydd yn digwydd os na allaf weithio o gartref?

Os na allwch weithio gartref ac nad ydych yn mynychu’r gweithle yna bydd eich rheolwr llinell yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm ‘Methu â gweithio gartref’. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Fel rhan o Gynllunio Didoriant Busnes yr Awdurdod gallem ofyn ichi weithio o leoliad gwahanol neu ymgymryd ag adleoliad dros dro i wasanaeth rheng flaen hanfodol.

Gwyliau Blynyddol

Gaf i ganslo fy ngwyliau blynyddol?

Na chewch, ni ddylech ganslo gwyliau blynyddol os na ofynnwyd i chi wneud hynny a’ch bod wedi cytuno ar hyn gyda’ch rheolwr llinell.

Gaf i gymryd mwy o wyliau blynyddol i ateb gofynion gofal plant?

Mae’r trefniadau arferol ar gyfer bwcio gwyliau blynyddol yn parhau mewn grym o hyd a dylech drafod pob cais gyda’ch rheolwr llinell a chael ei sêl bendith. Os nad yw’n bosib o achos gofynion y gwaith, efallai na fydd eich cais am wyliau yn cael ei gymeradwyo. Os ydych yn gweithio mewn swydd reng flaen hanfodol, mae’n bosib fod gennych hawl i’r gofal plant a ddarperir.

Beth fydd yn digwydd os fydd arnaf i angen amser i ffwrdd o’r gwaith ar gyfer gofal plant neu ddyletswyddau gofal?

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd angen i rai ohonoch fod yn hyblyg o ran sut rydych chi’n gweithio oherwydd gofal plant a chyfrifoldebau gofalu eraill. Dylech drafod cyfrifoldebau gofal plant a gofalu gyda’ch rheolwr llinell a byddant yn gweithio gyda chi i benderfynu ar y ffordd orau y gallwch chi gwrdd â’ch oriau cytundebol.

Os oes angen absenoldeb ychwanegol arnoch ar gyfer gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu, trafodwch hyn gyda’ch rheolwr llinell.

Sawl diwrnod alla i gario drosodd?

Os nad oes modd ichi ddefnyddio’r holl wyliau y mae gennych hawl iddynt, a hynny cyn diwedd mis Awst 2020, cytunwyd i gynyddu, dros dro, faint o wyliau y gallwch ei gario drosodd i’r flwyddyn wyliau nesaf.

Cynyddir hyn o’r 37 awr arferol (5 diwrnod llawn-amser) i 74 awr (10 diwrnod llawn-amser). Bydd hyn ar sail pro rata yn achos staff rhan-amser ac ni fydd rhaid gwneud cais ffurfiol am gario drosodd hyd at yr uchafswm hwn.

Gaf i gario drosodd fwy na 10 diwrnod?

Caeodd ceisiadau am gario dros 10 diwrnod o wyliau blynyddol ar 30 Mehefin 2020. Ni fydd unrhyw geisiadau pellach yn cael eu hystyried.

Fflecsi

Sut ddylwn i gofnodi Fflecsi os dwi’n gweithio o adref?

Dylech barhau i gofnodi’ch oriau ar eich taflen Fflecsi drwy gydol y cyfnod hwn, ond gollyngir y terfyniadau arferol rhwng 7.30yb a 7yh. Golyga hyn y gallwch gofnodi unrhyw oriau o waith.

O ddydd Llun 23 Mawrth ni awdurdodir unrhyw geisiadau absenoldeb fflecsi hyn oni nodir yn wahanol.

Disgwyliwn y bydd y mwyafrif o staff mewn swyddogaethau nad ydynt yn hanfodol yn parhau i recordio oriau gwaith arferol. Serch hynny, gwerthfawrogwn y bydd yn rhaid i rai ohonoch chi fod yn hyblyg yn eich oriau gwaith oherwydd gofal plant a dyletswyddau gofal eraill. Bydd eich rheolwr llinell yn cydweithio gyda chi er mwyn adnabod y ffyrdd gorau ichi gyflawni eich oriau gwaith gofynnol.

Tâl

Yr wyf yn gyflogai cyflenwol sy’n cwblhau taflenni amser am yr oriau a weithir, a fyddaf i’n derbyn unrhyw dâl?

Datganiad gan Grŵp Arweiniol y Cyngor:

Mae’r Cyngor yn cyflogi nifer o staff cyflenwi i gwmpasu gwaith ‘yn ôl yr angen’. Mae’r staff hyn yn cael eu cydnabod o fewn nifer o wasanaethau ac ysgolion fel ased gwerthfawr i’r trefniadau ar gyfer ymdrin ag angen ac absenoldeb cyfnewidiol. Fe’u cyflogir i gyflawni’r gwaith hwn heb unrhyw rwymedigaeth ar y cyd i’r cyflogwr ddarparu gwaith ac i’r gweithiwr ymgymryd ag ef.

O ganlyniad i’r argyfwng coronafeirws mae Grŵp Arweiniol y Cyngor yn cydnabod cyfraniad staff sy’n gwneud y gwaith hwn yn rheolaidd i’r gweithlu, ac yn dymuno osgoi caledi trwy wneud taliad i staff sy’n dibynnu’n llwyr ar y math hwn o waith am eu incwm gan y Cyngor.

Bydd yr aelodau staff hynny sydd â chontractau cyflogaeth eraill gan gynnwys tymor parhaol a thymor penodol (naill ai amser llawn neu ran-amser) yn parhau i dderbyn eu tâl arferol am y contractau hynny yn ystod yr amser hwn.

Trefniant dros dro yw hwn i adlewyrchu ymateb parhaus y Cyngor i sefyllfa coronafeirws. Ar hyn o bryd nid oes gan y trefniant hwn ddyddiad gorffen diffiniedig ond bydd yn cael ei adolygu’n gyson wrth i’r sefyllfa barhau i ddatblygu.


Yr ydym yn cydnabod y cyfraniad a wneir i’r gweithlu gan staff sy’n gwneud gwaith cyflenwi yn rheolaidd a charwn osgoi caledi o ganlyniad i’r argyfwng Coronafeirws. Gwneir taliadau os ydych yn ateb y criteria canlynol:

 • Eich bod wedi cyflawni gwaith ar eich contract cyflenwir rhwng 01/12/2019 and 29/02/2020; a
 • Nad oes gennych unrhyw drefniant contract parhaol neu gyfnod penodol gyda’r Cyngor.

Os nad ydych chi wedi cael cynnig gwaith pellach y tu hwnt i Ddydd Llun 23 Mawrth 2020, byddwn yn gofyn i’ch rheolwr i nodi a fyddech chi wedi parhau i weithio pe na bai argyfwng Coronafeirws wedi codi. Os ceir ymateb cadarnhaol yna byddwch yn derbyn swm wythnosol yn seiliedig ar eich tâl cyfartalog ar gyfer y 12 mis diwethaf hyd at 31 Mawrth 2020. Telir symiau wythnosol cyfartalog o £5 neu fwy yn unig.

Os fyddwch yn derbyn taliad ar sail y trefniant hwn bydd rhaid i chi fod ar gael i weithio os fydd angen a gallech gael eich harallgyfeirio i swyddogaethau eraill.

Mae gennyf hawl i daliadau cyflenwi oriau cyfartalog ond yr wyf wedi parhau i weithio, beth fydd yn digwydd i’m tâl?

Os ydych wedi parhau i weithio i gefnogi gwasanaethau hanfodol yn ystod y cyfnod neilltuol hyn ond nid ydych wedi ennill cyflog ar yr un gyfradd â’ch taliadau cyfartalog ar ddiwedd pob wythnos yna codir eich taliadau i gyfateb a’r taliadau cyfartalog ar gyfer yr wythnos honno.

Os ydw i’n sâl a fyddaf yn cael fy nhalu?

Dylech barhau i ddilyn gweithdrefnau salwch arferol a rhoi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi’n profi symptomau neu’n cael diagnosis o’r Coronafeirws. Bydd absenoldebau oherwydd salwch yn parhau i gael eu cofnodi ar system Ceri gyda rheswm dros salwch naill ai ‘Cadarnhawyd COVID19’ neu ‘Symptomau COVID19’, yn dibynnu a ydych wedi cael eich profi ai peidio. Bydd hyn yn cael ei drin fel absenoldeb arferol oherwydd salwch a bydd taliadau arferol y cynllun absenoldeb oherwydd salwch ar waith.

Os ydw i’n hunan-ynysu, yn gwarchod neu yn y categori risg uchel, sut y byddaf yn cael fy nhalu?

Dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi, neu rywun yn eich aelwyd, yn cael eich cynghori i hunan-ynysu, eich bod chi’n gwarchod neu os ydych chi yn y categori risg uchel. Bydd eich rheolwr yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm perthnasol dros absenoldeb. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Beth fydd yn digwydd os na allaf weithio o gartref?

Os na allwch weithio gartref ac nad ydych yn mynychu’r gweithle yna bydd eich rheolwr llinell yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm ‘Methu â gweithio gartref’. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Fel rhan o Gynllunio Didoriant Busnes yr Awdurdod gallem ofyn ichi weithio o leoliad gwahanol neu ymgymryd ag adleoliad dros dro i wasanaeth rheng flaen hanfodol.

Gweithwyr Rheng Flaen

Mae gennyf aelod o’r teulu sydd yn y categori ‘amddiffyn’. Mae’n rhaid taw’r unig ffordd i’w diogelu yw i mi aros adref fy hun, ond yr wyf yn weithiwr allweddol?

Deallwn yn llwyr pam y byddai’ch anian amddiffynnol yn eich cynghori i gau’r drws fel tŷ cyfan, a lle bo modd ichi weithio o adref dylech chi wneud hynny.

Serch hynny, pe bai pob un o’n gweithwyr allweddol ni’n cau’r drws, yna byddem ni’n peryglu bywydau ein dinasyddion.

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud popeth y medrwch chi yn eich tŷ i amddiffyn yr aelod agored i niwed yn eich tylwyth ac i ddilyn y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol ac ar leihau’r cyswllt y tu allan i’r tŷ i’r lythyren. Dylech ddilyn mesurau rheoli yn erbyn heintio llym yn eich tŷ a dilyn canllawiau’r llywodraeth ar hyn.

Sut mae cael mynediad i un o adeiladau’r Cyngor?

Dim ond unigolion a nodwyd o wasanaethau penodol sy’n cael gweithio o’r prif swyddfeydd ar hyn o bryd.

Os ydych chi’n bwriadu casglu cadair neu offer gweithfan ar ôl cwblhau’r hunanasesiad gartref, rhaid i chi gytuno â hyn gyda’ch rheolwr a threfnu amser a dyddiad i’w gasglu gyda rheoli cyfleusterau.

Rhaid i unrhyw unigolyn sydd angen cyrchu swyddfeydd Penmorfa, Canolfan Rheidol neu Morgan Street am unrhyw reswm arall ofyn am gymeradwyaeth gan eu CLO a threfnu amser / dyddiad derbyniol gyda rheolaeth cyfleusterau i gael mynediad iddo.

Os yw’n ofynnol i chi fynychu’r adeiladau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn mesurau pellhau cymdeithasol a gwell arferion hylendid.

Bydd lleoliadau gweithredol eraill fel Depo Penrhos, Depo Glanyrafon a CILC Felinfach yn aros ar agor.

Offer Diogelwch Personol

Sut ddylwn i wisgo a diosg menig a ffedogau tafladwy?

Mae menig a ffedogau tafladwy ar gael i bob aelod staff preswyl a chartref pan fônt yn darparu gofal personol. Astudiwch y delweddau isod ar sut i wisgo a diosg.

Rhaid defnyddio’r cyfarpar hyn mewn cydweithrediad ag ymarferion golchi dwylo llym.

Rwy’n weithiwr iechyd / gofal cymdeithasol, pa offer amddiffyn personol (PPE) sydd ei angen arnaf os wyf yn darparu gofal a chefnogaeth i oedolyn/unigolyn bregus?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn argymell yr ensemble PPE canlynol ar gyfer gweithwyr iechyd / gofal cymdeithasol:

 • Masg wyneb gwrth hylif
 • Ffedog
 • Menig
 • Amddiffynwyr llygad os oes perygl tasgu

Yr wyf wedi derbyn amddiffynfa i’m llygaid (sbectol ddiogelwch neu fiswrn), sut ddylwn i eu gadw’n lân er mwyn medru ei ailddefnyddio?

Yn gyffredinol gellir ailddefnyddio amddiffynfa i’r llygaid os na chewch eich cynghori’n wahanol, lle bydd hyn yn wir byddwch yn derbyn eich set eich hun.

Os ydych chi’n defnyddio dyfais fel miswrn neu sbectol ddiogelwch gyda breichiau dros y clustiau neu strap elastig o gwmpas y pen, wrth i chi adael yr ystafell lle buoch yn eu defnyddio dylech ddiosg eich menig ac yna diosg eich sbectol ddiogelwch / miswrn wrth afael yn strap y glust. Glanhewch ardaloedd y llygaid gyda chadach biocidal newydd.

Taflwch y cadach mewn bag wedi’i selio neu fin pedal, yn dibynnol ar os ydych mewn cartref preswyl neu yn y gymuned.

Yr wyf wedi derbyn masgiau wyneb, sut ddylwn i ddefnyddio, diosg, a chael gwared arnynt?

Darparir Masgiau Tafladwy Gwrth-Hylif (MTGH / FRFM) i staff gofal cymdeithasol a staff gofal iechyd a staff eraill a ddynodir yn risg uchel gan eu bod yn darparu gofal uniongyrchol neu gymorth ffisegol i bobl neu i blant sy’n dangos symptomau o dwymyn neu beswch parhaus a sydd dan amheuaeth o fod yn dioddef Coronafirws (COVID-19), neu sydd wedi cadarnhau fel dioddefwyr o’r afiechyd.

Dylid clymu’r masgiau wyneb uwchlaw’r clustiau ac wrth wegil y gwddf.

Gellir gwisgo’r rhain am hyd at 8 awr, ond dylid eu taflu i ffwrdd ar ôl pob defnydd rhwng pob defnyddiwr gwasanaeth pan fo’n rhaid eu gwisgo.

Diosgir y rhain drwy ddatglymu neu dorri’r clymau ar gefn y masg gan fod yn ofalus i beidio â chyffwrdd blaen y masg gyda dwylo glân, sych. Taflwch y masg ymaith mewn bag wedi’i selio neu mewn bin pedal, yn dibynnol ar os ydych chi mewn cartref preswyl neu allan yn y gymuned.

Pwy ddylai gael masgiau wyneb a diogelwch llygad?

Darperir yr offer hwn ar gyfer gweithwyr iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg y nodwyd eu bod yn risg uchel o ddarparu gofal uniongyrchol neu gefnogaeth ‘ymarferol’ i unigolion bregus.

Adleoli

Sut alla i hawlio costau teithio adleoli?

Os ydych chi wedi cael eich hadleoli dros dro i leoliad sy’n galw arnoch i deithio ymhellach na’ch taith arferol o’ch cartref i’r gwaith yna mae’n bosib fod gennych hawl i gostau teithio adleoli. Os ydy’r gwahaniaeth rhwng eich pellter cymudo newydd â’r un arferol yn fwy na 6 milltir ar un ffordd yna gallwch hawlio costau teithio ar gyfer pob milltir yn fwy na’r 6 milltir hyn. Er enghraifft, os ydy’ch taith arferol i’r gwaith yn 10 milltir un ffordd, a’ch taith i’ch lleoliad gwaith dros dro newydd yn 25 milltir un ffordd, yna gallwch hawlio costau teithio ar 9 milltir o’ch taith i’r gwaith a 9 milltir o’ch taith adref (25 milltir tynnu 10 milltir yw 15 milltir, tynnu’r 6 milltir cyntaf yw 9 milltir). Rhaid hawlio pob cost adleoli drwy Ceri Hunan Wasanaeth drwy ddefnyddio’r opsiwn Hawlio Costau Adleoli. Dylai’ch cais fod ynghlwm i’ch swydd arferol gyda ‘COVID-19’ wedi’i nodi ar bwys manylion y daith.

Contractau

Rwyf ar gyfnod prawf ar hyn o bryd. Sut fydd y cyfyngiadau symud yn sgil COVID-19 yn effeithio ar hyn?

Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, gan gynnwys y dyddiad y dechreuoch chi eich swydd newydd a pha waith rydych chi wedi bod yn ei wneud yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau i’ch cyfnod prawf, bydd eich rheolwr llinell yn trafod hyn gyda chi.

Efallai bydd yn rhaid ymestyn eich cyfnod prawf am gyfnod o dri neu chwe mis, oherwydd newidiadau yn eich arferion gwaith (neu arferion gwaith eich rheolwr llinell).