Negeseuon Allweddol

> Aros gartref

Dim ond staff sgerbwd allweddol dynodedig ddylai fynychu gwaith. Os na chysylltir â chi i fynychu’r gwaith dylech aros gartref.

> Gweithio o gartref

Os nad oes angen i chi fynd i’r gwaith, dylech barhau i weithio gartref lle bynnag y bo modd. Os nad ydych yn gallu gweithio o gartref ac nad yw’n ofynnol i chi fod yn bresennol yn y gwaith yna dylech aros gartref ac aros am gyfarwyddyd pellach.

> Dilyn cyngor y Llywodraeth

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyngor ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU

Edrych ar ôl eich lles wrth weithio ar y rheng flaen

Yn ystod yr achos hwn o coronafeirws, bu’n rhaid i chi, ein gweithwyr allweddol, barhau i gyflawni eich swyddogaethau pwysig ynghyd â delio â’r heriau personol a achoswyd gan yr argyfwng.

Gall hyn i gyd effeithio ar eich iechyd a’ch lles. Mae hwn yn gyfnod ansicr i bob un ohonom, ond a ydych wedi holi i’ch hun sut ydych chi?

Ta beth rydych chi’n ei wneud fel gweithiwr allweddol, rydych chi’n chwarae rhan hynod o bwysig wrth gefnogi cymaint o bobl eraill i fyw yn ddiogel. Fodd bynnag, gall deimlo’n anodd gofalu am eich lles eich hun ar hyn o bryd.

Dyma rai cynghorion i’ch helpu i ofalu am eich hun.

Cwestiynau Cyffredin

Sicrhewch eich bod yn ymgyfarwyddo â’r wybodaeth a’r cyngor yma. Parhawn i’ch hysbysu o newidiadau pellach wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Contents

Tâl

Os ydw i’n sâl a fyddaf yn cael fy nhalu?

Dylech barhau i ddilyn gweithdrefnau salwch arferol a rhoi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi’n profi symptomau neu’n cael diagnosis o’r Coronafeirws. Bydd absenoldebau oherwydd salwch yn parhau i gael eu cofnodi ar system Ceri gyda rheswm dros salwch naill ai ‘Cadarnhawyd COVID19’ neu ‘Symptomau COVID19’, yn dibynnu a ydych wedi cael eich profi ai peidio. Bydd hyn yn cael ei drin fel absenoldeb arferol oherwydd salwch a bydd taliadau arferol y cynllun absenoldeb oherwydd salwch ar waith.

Os ydw i’n hunan-ynysu, yn gwarchod neu yn y categori risg uchel, sut y byddaf yn cael fy nhalu?

Dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi, neu rywun yn eich aelwyd, yn cael eich cynghori i hunan-ynysu, eich bod chi’n gwarchod neu os ydych chi yn y categori risg uchel. Bydd eich rheolwr yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm perthnasol dros absenoldeb. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Beth fydd yn digwydd os na allaf weithio o gartref?

Os na allwch weithio gartref ac nad ydych yn mynychu’r gweithle yna bydd eich rheolwr llinell yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm ‘Methu â gweithio gartref’. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Fel rhan o Gynllunio Didoriant Busnes yr Awdurdod gallem ofyn ichi weithio o leoliad gwahanol neu ymgymryd ag adleoliad dros dro i wasanaeth rheng flaen hanfodol.

Yr wyf yn gyflogai cyflenwol sy’n cwblhau taflenni amser am yr oriau a weithir, a fyddaf i’n derbyn unrhyw dâl?

Byddwch yn derbyn tâl ar ddiwedd Mawrth ar gyfer yr oriau a weithioch ym mis Chwefror fel arfer. Os nad ydych wedi cael cynnig unrhyw waith pellach y tu hwnt i ddydd Llun 23 Mawrth byddwn yn gofyn i’ch rheolwr i benderfynu a fyddech chi wedi parhau i weithio, pe na bai sefyllfa Coronafirws wedi codi. Os penderfynir yn gadarnhaol i’r cwestiwn hwn yna cewch dâl wythnosol yn seiliedig ar eich tâl cyfartalog dros y 12 wythnos flaenorol cyn dydd Llun 23 Mawrth.

Absenoldeb

Profi COVID-19

Sut ydw i’n gwybod os oes angen prawf Covid-19 arnaf?

Cysylltwch â’ch Rheolwr Llinell a fydd yn cwblhau ffurflen pro forma ac yn ei hanfon ymlaen at Dîm Profi Bwrdd Iechyd Hywel Dda. RHAID i chi hunan-ynysu (aros gartref) am 7 diwrnod os oes gennych symptomau.  Os oes gan Aelod Aelwyd symptomau ond eich bod yn iach, dylech hunan-ynysu am 14 diwrnod.

Bydd y Tîm Profi yn eich ffonio ac yn eich brysbennu yn erbyn y meini prawf. Noder, bydd hwn o rif a guddiwyd.

I gael rhagor o wybodaeth am hunan-ynysu, ewch i: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/cyngor-hunan-ynysu/

Ble fyddaf yn cael fy mhrofi?

Byddwch yn cael eich bwcio i mewn a’ch cyfeirio at eich canolfan brofi agosaf.

A fydd angen profi gweddill fy aelwyd?

Dim ond os oes ganddynt symptomau y bydd angen profi aelodau o’ch aelwyd. Os oes gan aelodau o’ch aelwyd symptomau a’ch bod yn gorfod hunan-ynysu byddwn yn profi aelodau’ch aelwyd i alluogi gweithwyr allweddol i ddychwelyd i’r gwaith mewn pryd.

Sut fyddaf yn cael fy mhrofi?

Cymerir un swab o’r gwddf.  Ar ôl cael eich profi, RHAID i chi hunan-ynysu nes bod canlyniadau’r prawf yn hysbys.

Pa mor hir mae’n ei gymryd i ganlyniad y prawf fod ar gael?

Fel rheol mae’n cymryd rhwng tri i bedwar diwrnod i ganlyniad prawf gael ei brosesu. Peidiwch â chysylltu ag unrhyw un ar gyfer eich canlyniadau o fewn y pedwar diwrnod cyntaf ar ôl profi, bydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cysylltu â chi unwaith y byddant wedi cael eich canlyniadau.

Sut fyddaf yn gwybod canlyniad fy mhrawf?

Bydd aelod o Dîm Covid-19 Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn eich ffonio gyda chanlyniad eich prawf. Daw hwn o rif a guddiwyd, felly disgwyliwch yr alwad hon.  RHAID i unigolion hysbysu eu Rheolwyr Llinell o ganlyniad y prawf a fydd wedi hynny yn rhannu’r canlyniad (yn ddienw) â Phrif Swyddogion yr Awdurdod ac yn ei gofnodi’n briodol ar system Ceri.

Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi clywed am ganlyniad fy mhrawf?

Cysylltwch â CLOadmin@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 572004 os na chysylltwyd â chi ar ôl pum niwrnod o’r diwrnod y cymerwyd eich swab.

Pryd allaf ddychwelyd i’r gwaith?

Gallwch ddychwelyd i’r gwaith ar ddiwrnod 8 yn dilyn dechrau’r salwch os nad oes gennych symptomau mwyach, eich bod yn teimlo’n well am 48 awr, neu wedi cael canlyniad negatif i’r prawf; neu ddiwrnod 15 yn dilyn dechrau symptomau Aelod Aelwyd.  Fodd bynnag, bydd eich Rheolwr Llinell wedi cysylltu â chi cyn i chi ddychwelyd i’r gwaith i sicrhau eich bod yn ddigon iach i wneud hynny.

Beth fydd yn digwydd os byddaf i neu aelod o’m haelwyd yn profi’n bositif?

Os ydych chi neu aelod o’ch aelwyd yn profi’n bositif, yna mae’n rhaid i chi gadw at y canllawiau hunan-ynysu.  Os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun a bod gennych symptomau salwch coronafeirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn bynnag, arhoswch gartref am 7 diwrnod o’r adeg y dechreuodd eich symptomau. Ar ôl 7 diwrnod, os nad oes gennych dymheredd uchel, nid oes angen i chi barhau i hunan-ynysu. Os oes gennych dymheredd uchel o hyd, parhewch i hunan-ynysu nes bod eich tymheredd yn dychwelyd i normal. Nid oes angen i chi hunan-ynysu os mai peswch yn unig sydd gennych ar ôl 7 diwrnod, oherwydd gall peswch bara am sawl wythnos ar ôl i’r haint fynd.

Os ydych chi’n byw gydag eraill a chi yw’r cyntaf yn yr aelwyd i gael symptomau coronafeirws, yna mae’n rhaid i chi aros gartref am 7 diwrnod, ond mae’n rhaid i bob aelod arall yr aelwyd sy’n parhau yn iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae’r cyfnod 14 diwrnod yn cychwyn o’r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl. I unrhyw un arall yn yr aelwyd sy’n dechrau dangos symptomau, mae angen iddynt aros gartref am 7 diwrnod o’r adeg yr ymddangosodd y symptomau, ni waeth pa ddiwrnod y maent arno yng nghyfnod gwreiddiol yr ynysu am 14 diwrnod.

Bydd y Tîm Olrhain Cysylltiadau yn cysylltu â chi neu aelod eich aelwyd hefyd a fydd yn eich ffonio fel y gall y Cyngor gael gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion sydd, neu a allai fod, wedi cael y coronafeirws fel y gallwn olrhain cysylltiadau eraill er mwyn atal lledaeniad y clefyd. Gofynnir rhai cwestiynau i chi yn ymwneud â chi’ch hun, ond hefyd â phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad dros y pythefnos diwethaf.

Gellir rhannu’r wybodaeth hon ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Salwch ac Absenoldeb Arall

Beth fydd yn digwydd os af i’n sâl â Choronafirws?

Os ddatblygwch chi symptomau ar unrhyw adeg dylech hunan-ynysu, dilyn Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chadw’ch rheolwr llinell yn hysbys o’ch cyflwr.

Bydd eich amser i ffwrdd o’r gwaith yn cael ei drin yn yr un modd ag unrhyw salwch arall a bydd rhaid i chi ddilyn gweithdrefnau salwch arferol .

Os ydw i’n sâl sut fydd fy absenoldeb yn cael ei gofnodi?

Dylech barhau i ddilyn gweithdrefnau salwch arferol a rhoi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi’n profi symptomau neu’n cael diagnosis o’r Coronafeirws. Bydd absenoldebau oherwydd salwch yn parhau i gael eu cofnodi ar system Ceri gyda rheswm dros salwch naill ai ‘Cadarnhawyd COVID19’ neu ‘Symptomau COVID19’, yn dibynnu a ydych wedi cael eich profi ai peidio. Bydd hyn yn cael ei drin fel absenoldeb arferol oherwydd salwch a bydd taliadau arferol y cynllun absenoldeb oherwydd salwch ar waith.

Os ydw i’n sâl â Choronafirws fydd hyn yn cael ei nodi fel ysbardun o dan y polisi absenoldeb salwch?

Na, ni fydd hyn yn cael ei nodi fel ysbardun yn y polisi.

Os ydw i’n hunan-ynysu, yn gwarchod neu yn y categori risg uchel, sut fydd fy absenoldeb yn cael ei gofnodi?

Dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell os ydych chi, neu rywun yn eich aelwyd, yn cael eich cynghori i hunan-ynysu, eich bod chi’n gwarchod neu os ydych chi yn y categori risg uchel. Bydd eich rheolwr yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm perthnasol dros absenoldeb. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Beth fydd yn digwydd os na allaf weithio o gartref?

Os na allwch weithio gartref ac nad ydych yn mynychu’r gweithle yna bydd eich rheolwr llinell yn cofnodi hyn ar system Ceri fel ‘Absenoldeb Arall’ gyda’r rheswm ‘Methu â gweithio gartref’. Yn ystod absenoldeb arall bydd gennych hawl i dderbyn eich tâl arferol.

Fel rhan o Gynllunio Didoriant Busnes yr Awdurdod gallem ofyn ichi weithio o leoliad gwahanol neu ymgymryd ag adleoliad dros dro i wasanaeth rheng flaen hanfodol.

Gwyliau Blynyddol

Yr wyf wedi bwcio gwyliau blynyddol yn ystod y cyfnod hwn, gaf i ei gymryd o hyd?

Fel rheol, cewch, ond bydd gofyn i rai staff ganslo eu gwyliau blynyddol i wneud yn siŵr ein bod yn medru darparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol.

Os nad ydych yn gweithio mewn gwasanaeth rheng flaen hanfodol dylech barhau i gymryd gwyliau blynyddol yn ôl yr arfer, p’un a ydych yn gweithio gartref ai peidio.

Gaf i fwcio gwyliau yn ystod y cyfnod hwn?

Cewch, dylech barhau i fwcio gwyliau yn ôl yr arfer. Disgwylir y bydd staff yn defnyddio’u gwyliau blynyddol i gyd, lle bo’n bosib, er eu lles nhw yn ystod y cyfnod anodd hwn.

A oes modd gwrthod fy nghais am wyliau?

Oes, mae modd gwrthod ceisiadau am wyliau os byddant yn gadael y tîm yn brin o staff ac yn peryglu’r gwasanaeth.

Yn ystod y cyfnod hwn bydd hyn yn arbennig o wir yn achos gweithwyr sydd mewn swyddi rheng flaen hanfodol, ond gwneir pob ymdrech i fodloni cais o’r fath, os oes modd.

Gaf i ganslo fy ngwyliau blynyddol?

Na chewch, ni ddylech ganslo gwyliau blynyddol os na ofynnwyd i chi wneud hynny a’ch bod wedi cytuno ar hyn gyda’ch rheolwr llinell.

Gaf i gymryd mwy o wyliau blynyddol i ateb gofynion gofal plant?

Mae’r trefniadau arferol ar gyfer bwcio gwyliau blynyddol yn parhau mewn grym o hyd a dylech drafod pob cais gyda’ch rheolwr llinell a chael ei sêl bendith. Os nad yw’n bosib o achos gofynion y gwaith, efallai na fydd eich cais am wyliau yn cael ei gymeradwyo. Os ydych yn gweithio mewn swydd reng flaen hanfodol, mae’n bosib fod gennych hawl i’r gofal plant a ddarperir.

Beth fydd yn digwydd os fydd arnaf i angen amser i ffwrdd o’r gwaith ar gyfer gofal plant neu ddyletswyddau gofal?

Dylech barhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth a chadw’ch teulu adref lle bo hynny’n bosibl. Y gorau po fwyaf y lleihawn gyswllt â’n gilydd er mwyn ein galluogi i frwydro yn erbyn lledaeniad y firws.

Gwerthfawrogwn fod yn rhaid i rai ohonoch chi fod yn hyblyg yn eich patrymau gwaith oherwydd gofal plant a dyletswyddau gofal. Dylech drafod gofal plant a dyletswyddau gofal gyda’ch rheolwr llinell a byddan nhw’n gweithio gyda chi i benderfynu ar sut y gallwch chi ateb eich oriau contract gofynnol.

Os oes arnoch angen mwy o amser i ffwrdd o’r gwaith ar gyfer gofal plant neu ddyletswyddau gofal trafodwch hyn gyda’ch rheolwr llinell.

Cofiwch – os ydych chi’n weithiwr rheng flaen hanfodol, a’ch bod yn ateb y criteria – gallech chi fod â hawl i’r Ddarpariaeth Gwasanaeth Gofal Plant a ddarperir yng Ngheredigion.

Sawl diwrnod alla i gario drosodd?

Os nad oes modd ichi ddefnyddio’r holl wyliau y mae gennych hawl iddynt, a hynny cyn diwedd mis Awst 2020, cytunwyd i gynyddu, dros dro, faint o wyliau y gallwch ei gario drosodd i’r flwyddyn wyliau nesaf.

Cynyddir hyn o’r 37 awr arferol (5 diwrnod llawn-amser) i 74 awr (10 diwrnod llawn-amser). Bydd hyn ar sail pro rata yn achos staff rhan-amser ac ni fydd rhaid gwneud cais ffurfiol am gario drosodd hyd at yr uchafswm hwn.

Gaf i gario drosodd fwy na 10 diwrnod?

Mewn amgylchiadau eithriadol, os yw hi’n amlwg y bydd gennych fwy na 10 diwrnod (74 awr) yn weddill ar ddiwedd mis Awst 2020, bydd modd ichi wneud cais am gynyddu faint o ddiwrnodau y mae hawl gennych i’w cario drosodd.

Dylech drafod hyn â’r rheolwr llinell yn y lle cyntaf a bydd angen ichi ddangos eich bod wedi gwneud pob ymdrech i gymryd gwyliau yn ystod y cyfnod hyd at 31 Awst 2020. Os bydd eich rheolwr llinell yn cytuno, bydd angen iddo/iddi gyflwyno ffurflen gais ar eich rhan. Bydd y ffurflen gais hon ar gael o 1 Mehefin ymlaen a rhaid ei chyflwyno erbyn 30 Mehefin 2020. Bydd Rheolwr Corfforaethol yn ystyried y ceisiadau, i sicrhau tegwch a chysondeb.

Fflecsi

Sut ddylwn i gofnodi fy oriau hyblyg os ydw i’n gweithio o gartref?

Dylech barhau i gofnodi’ch oriau ar eich taflen oriau hyblyg drwy gydol y cyfnod hwn, ond bydd ystod arferol y cynllun oriau hyblyg, sef rhwng 7.30am a 7.00pm, yn cael ei ohirio. Golyga hyn y gallwch gofnodi unrhyw oriau o waith.

Rydym yn disgwyl y bydd mwyafrif y staff mewn swyddogaethau nad ydynt yn rhai hanfodol yn parhau i gofnodi oriau gwaith arferol. Fodd bynnag, rydym yn deall y bydd yn rhaid i rai ohonoch chi fod yn hyblyg o ran eich oriau gwaith oherwydd gofal plant a dyletswyddau gofal eraill. Bydd eich rheolwr llinell yn gweithio gyda chi er mwyn adnabod y ffordd orau i chi gyflawni eich oriau gwaith gofynnol.

A gaf i gymryd diwrnod o absenoldeb oriau hyblyg?

Cewch. Os oes gennych ddigon o oriau mewn credyd gallwch gymryd hyd at ddau ddiwrnod o absenoldeb oriau hyblyg mewn unrhyw gyfnod o 8 wythnos.

Ni allwch gymryd diwrnod o absenoldeb oriau hyblyg os yw’n mynd â chi fwy nag 8 awr o ddiffyg (pro rata ar gyfer staff rhan-amser).

Mae llawer o gredyd wedi cronni ar fy nhaflen oriau hyblyg yn ystod cyfnod cychwynnol y cyfyngiadau symud yn sgil COVID-19, beth fydd yn digwydd i’r oriau hyn?

Rydym yn deall ac yn ddiolchgar iawn bod nifer o staff wedi gweithio oriau hir i ddelio â gweithdrefnau a sefyllfaoedd brys yn ystod cyfnod cychwynnol y cyfyngiadau symud yn sgil COVID-19.

Rydym wedi gofyn i reolwyr llinell nodi eu staff sydd â nifer uchel o oriau hyblyg mewn credyd ar hyn o bryd, ac wedi gofyn iddynt weithio gyda’u staff i ostwng yr oriau yn ystod cyfnod y daflen oriau hyblyg bresennol a’r un nesaf. Gallai hyn gynnwys gofyn i staff weithio llai na’r oriau arferol dros nifer o wythnosau neu’r posibilrwydd o gymryd dau ddiwrnod o absenoldeb yn ychwanegol at yr uchafswm arferol o ddau ddiwrnod yng nghyfnod y daflen oriau hyblyg.

Gallai’r sefyllfa hwn barhau am beth amser ac er mwyn sicrhau eich iechyd a’ch llesiant, mae’n bwysig eich bod chi’n cymryd seibiant rheolaidd i ffwrdd wrth eich gwaith. Bydd hyn yn helpu eich iechyd a’ch llesiant ac yn ein cynorthwyo ni i sicrhau cydnerthedd yn yr hirdymor.

Gweithwyr Rheng Flaen

Mae gennyf aelod o’r teulu sydd yn y categori ‘amddiffyn’. Mae’n rhaid taw’r unig ffordd i’w diogelu yw i mi aros adref fy hun, ond yr wyf yn weithiwr allweddol?

Deallwn yn llwyr pam y byddai’ch anian amddiffynnol yn eich cynghori i gau’r drws fel tŷ cyfan, a lle bo modd ichi weithio o adref dylech chi wneud hynny.

Serch hynny, pe bai pob un o’n gweithwyr allweddol ni’n cau’r drws, yna byddem ni’n peryglu bywydau ein dinasyddion.

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud popeth y medrwch chi yn eich tŷ i amddiffyn yr aelod agored i niwed yn eich tylwyth ac i ddilyn y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol ac ar leihau’r cyswllt y tu allan i’r tŷ i’r lythyren. Dylech ddilyn mesurau rheoli yn erbyn heintio llym yn eich tŷ a dilyn canllawiau’r llywodraeth ar hyn.

Sut mae cael mynediad i un o adeiladau’r Cyngor?

O ddydd Llun, 23 Mawrth 2020 bydd holl adeiladau’r Cyngor ar gau i’r cyhoedd. Bydd y prif adeiladau swyddfa canlynol yn parhau ar agor i staff dynodedig sgerbwd rhwng 8.30yb a 5.30yp yn unig:

 • Penmorfa, Aberaeron
 • Canolfan Rheidol, Aberystwyth

Dim ond un pwynt mynediad fydd i staff yn y lleoliadau hyn:

 • Canolfan Rheidol: drws ochr gyda mynediad Salto
 • Penmorfa: drws cefn ar ben Penmorfa (drws nesaf i orsaf yr heddlu)

Os yw’n ofynnol i chi fynychu’r adeiladau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn mesurau pellhau cymdeithasol.

Bydd lleoliadau gweithredol eraill fel Depo Penrhos, Depo Glanyrafon a CILC Felin-fach yn aros ar agor.

Mae’r rhain ynghyd â’r holl fesurau eraill yn cael eu cyflwyno i amddiffyn iechyd a llesiant ein holl weithlu.

Offer Diogelwch Personol

Sut ddylwn i wisgo a diosg menig a ffedogau tafladwy?

Mae menig a ffedogau tafladwy ar gael i bob aelod staff preswyl a chartref pan fônt yn darparu gofal personol. Astudiwch y delweddau isod ar sut i wisgo a diosg.

Rhaid defnyddio’r cyfarpar hyn mewn cydweithrediad ag ymarferion golchi dwylo llym.

Rwy’n weithiwr iechyd / gofal cymdeithasol, pa offer amddiffyn personol (PPE) sydd ei angen arnaf os wyf yn darparu gofal a chefnogaeth i oedolyn bregus?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn argymell yr ensemble PPE canlynol ar gyfer gweithwyr iechyd / gofal cymdeithasol:

 • Masg wyneb gwrth hylif
 • Ffedog
 • Menig
 • Amddiffynwyr llygad os oes perygl tasgu

Yr wyf wedi derbyn amddiffynfa i’m llygaid (sbectol ddiogelwch neu fiswrn), sut ddylwn i eu gadw’n lân er mwyn medru ei ailddefnyddio?

Yn gyffredinol gellir ailddefnyddio amddiffynfa i’r llygaid os na chewch eich cynghori’n wahanol, lle bydd hyn yn wir byddwch yn derbyn eich set eich hun.

Os ydych chi’n defnyddio dyfais fel miswrn neu sbectol ddiogelwch gyda breichiau dros y clustiau neu strap elastig o gwmpas y pen, wrth i chi adael yr ystafell lle buoch yn eu defnyddio dylech ddiosg eich menig ac yna diosg eich sbectol ddiogelwch / miswrn wrth afael yn strap y glust. Glanhewch ardaloedd y llygaid gyda chadach biocidal newydd.

Taflwch y cadach mewn bag wedi’i selio neu fin pedal, yn dibynnol ar os ydych mewn cartref preswyl neu yn y gymuned.

Yr wyf wedi derbyn masgiau wyneb, sut ddylwn i ddefnyddio, diosg, a chael gwared arnynt?

Darparir Masgiau Tafladwy Gwrth-Hylif (MTGH / FRFM) i staff gofal cymdeithasol a staff gofal iechyd a staff eraill a ddynodir yn risg uchel gan eu bod yn darparu gofal uniongyrchol neu gymorth ffisegol i bobl neu i blant sy’n dangos symptomau o dwymyn neu beswch parhaus a sydd dan amheuaeth o fod yn dioddef Coronafirws (COVID-19), neu sydd wedi cadarnhau fel dioddefwyr o’r afiechyd.

Dylid clymu’r masgiau wyneb uwchlaw’r clustiau ac wrth wegil y gwddf.

Gellir gwisgo’r rhain am hyd at 8 awr, ond dylid eu taflu i ffwrdd ar ôl pob defnydd rhwng pob defnyddiwr gwasanaeth pan fo’n rhaid eu gwisgo.

Diosgir y rhain drwy ddatglymu neu dorri’r clymau ar gefn y masg gan fod yn ofalus i beidio â chyffwrdd blaen y masg gyda dwylo glân, sych. Taflwch y masg ymaith mewn bag wedi’i selio neu mewn bin pedal, yn dibynnol ar os ydych chi mewn cartref preswyl neu allan yn y gymuned.

Pwy ddylai gael masgiau wyneb a diogelwch llygad?

Gweithwyr iechyd / gofal cymdeithasol a gweithwyr eraill y nodwyd eu bod yn risg uchel o ddarparu gofal uniongyrchol neu gefnogaeth ‘ymarferol’ i oedolion agored i niwed yn y cartrefi preswyl ac yn y gymuned sydd angen yr offer hwn.

Adleoli

Sut alla i hawlio costau teithio adleoli?

Os ydych chi wedi cael eich hadleoli dros dro i leoliad sy’n galw arnoch i deithio ymhellach na’ch taith arferol o’ch cartref i’r gwaith yna mae’n bosib fod gennych hawl i gostau teithio adleoli. Os ydy’r gwahaniaeth rhwng eich pellter cymudo newydd â’r un arferol yn fwy na 6 milltir ar un ffordd yna gallwch hawlio costau teithio ar gyfer pob milltir yn fwy na’r 6 milltir hyn. Er enghraifft, os ydy’ch taith arferol i’r gwaith yn 10 milltir un ffordd, a’ch taith i’ch lleoliad gwaith dros dro newydd yn 25 milltir un ffordd, yna gallwch hawlio costau teithio ar 9 milltir o’ch taith i’r gwaith a 9 milltir o’ch taith adref (25 milltir tynnu 10 milltir yw 15 milltir, tynnu’r 6 milltir cyntaf yw 9 milltir). Rhaid hawlio pob cost adleoli drwy Ceri Hunan Wasanaeth drwy ddefnyddio’r opsiwn Hawlio Costau Adleoli. Dylai’ch cais fod ynghlwm i’ch swydd arferol gyda ‘COVID-19’ wedi’i nodi ar bwys manylion y daith.

A gaf i fy adleoli?

Gofynnwyd ichi lenwi holiadur ar Ceri hunan-wasanaeth sy’n gofyn rhai cwestiynau pwysig gan gynnwys ym mha swyddi hanfodol y gallwch chi gynorthwyo pe bai angen. Sicrhewch fod yr wybodaeth hon yn cael ei ddiweddaru gan ei fod yn nodi eich gallu i gael eich adleoli.

Yn ogystal â defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych yn ein holiadur yr ydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Swyddogion Hŷn i adnabod pwy all helpu.

Fe’ch atgoffwn ar yr adeg hon y gallech gael cais i drosglwyddo eich gwasanaeth i gefnogi gwasanaethau hanfodol y Cyngor. Fe’ch anogwn i fod mor hyblyg â phosibl i’n helpu i gefnogi ein cymunedau a’r bobl sy’n fwyaf agored i niwed ar yr adeg hon.

Gallai hyn gynnwys:

 • newid swyddogaeth dros dro
 • ymgymryd â hyfforddiant atodol i fedru ymgymryd â’r swyddogaeth dros dro
 • gweithio o leoliad gwahanol
 • newid patrymau neu oriau gwaith

Os bydd angen ichi gael eich adleoli bydd y tîm Adnoddau Dynol mewn cyswllt â chi er mwyn trafod opsiynau a threfniadau.

Gaf i hyfforddiant i ymgymryd â’m swyddogaeth dros dro newydd?

Bydd Swyddogion o fewn Pobl a Threfniadaeth yn cydlynu’r gwaith hwn ar y cyd â Rheolwyr Gwasanaeth, Dysgu a Datblygu, ac Iechyd a Diogelwch. Sicrhawn ein bod yn eich uwchsgilio gyda’r hyfforddiant angenrheidiol yn sydyn, gan sicrhau eich bod yn hyderus yn eich swyddogaeth dros dro newydd. Gwerthfawrogwn ein bod yn gofyn llawer a gwnawn bopeth y gallwn i’ch cefnogi yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn.

A fydd yr hyfforddiant wyneb-yn-wyneb?

Gall fod elfen o ‘baru’ gyda staff sydd yn gwneud y gwaith eisoes yn rhan o’r hyfforddiant. Darparir hyfforddiant arall mewn grwpiau bychain iawn, gan sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol. Gobeithiwn y darparir y rhan fwyaf o’r hyfforddiant angenrheidiol ar-lein.

A fydd darpariaeth gofal plant i staff?

Agorodd gwasanaeth gofal plant yng Ngheredigion ar ddydd Llun Mawrth 23 i ofalu am staff argyfwng rheng flaen a staff gofal. Mae’r gwasanaeth ar gael i deuluoedd lle mae’r ddau riant yn weithwyr rheng flaen, neu os oes rhiant sengl yn weithiwr rheng flaen yn unig.

Bydd y cofrestru ar gyfer pob wythnos yn agor ar ddydd Llun yr wythnos cynt ac yn cau ar ddydd Mercher am 5yh.

Ceir gwybodaeth bellach am y gwasanaeth ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.

Contractau

Rwyf ar gyfnod prawf ar hyn o bryd. Sut fydd y cyfyngiadau symud yn sgil COVID-19 yn effeithio ar hyn?

Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, gan gynnwys y dyddiad y dechreuoch chi eich swydd newydd a pha waith rydych chi wedi bod yn ei wneud yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau i’ch cyfnod prawf, bydd eich rheolwr llinell yn trafod hyn gyda chi.

Efallai bydd yn rhaid ymestyn eich cyfnod prawf am gyfnod o dri neu chwe mis, oherwydd newidiadau yn eich arferion gwaith (neu arferion gwaith eich rheolwr llinell).